Extra klädkostnader och extra kostnader för specialkost

Den handikappade får ersättning för extra kostnader enligt behov.

Ersättning för extra klädkostnader och extra kostnader för specialkost beviljas inom ramen för anslagen.

Med stöd av handikappservicelagen är kommunen skyldig att ersätta endast skillnaden mellan vanliga kläder och speciella kläder. Ersättningen täcker inte färdiga kläder. Ersättningarna kan betalas som engångsersättning. Oftast betalas ersättning för specialkläder dock i efterhand mot kvitton.

Den handikappade ska visa upp en utredning om att kläderna på grund av handikappet eller sjukdomen slits snabbare än normalt. Kommunen är skyldig att ersätta extra klädkostnader som föranleds av detta.

Den handikappade får på basis av individuell prövning ersättning för extra kostnader för specialkost eller specialnäringspreparat som han eller hon måste använda under en lång tid och regelbundet. Sökanden ska visa upp ett läkarintyg av vilket behovet av specialkost framgår. Enbart rekommendation av läkare eller annan yrkesutbildad person är inte tillräcklig.

De extra kostnaderna för specialkost måste utredas i samarbete mellan klienten och socialarbetaren utgående från en kostnadskalkyl som klienten upprättat och andra utredningar. Innan man beviljar ersättning för kostnaderna för specialkost ska man ta reda på eventuella primära stödformer. Klienten kan få ersättning för kostnaderna för specialkost på grundval av vårdbidrag för barn, handikappbidrag, vårdbidrag för pensionstagare och med stöd av sjukförsäkringslagen.

På grund av de individuella skillnaderna mellan klienterna måste ärendet alltid avgöras från fall till fall.

Handikappade
Socialtjänster - Andra än boende- och hemservice för personer med funktionsnedsättning
personer med funktionsnedsättning / utvecklingsstörda, personer med funktionsnedsättning / personer med utvecklingsstörning