Ett vikariat som socialarbetare vid barnskyddets öppenvård, Kyrkslätts kommun, vård- och omsorgssektorn, socialtjänster, barnskydd

11.01.2019 11:05

Kategori: Kungörelse

ETT VIKARIAT SOM SOCIALARBETARE VID BARNSKYDDETS ÖPPENVÅRD

ledigförklaras för tiden 1.4.2019-31.8.2020.

Barnskyddet i Kyrkslätt är indelat i två team: öppenvård samt vård utom hemmet och eftervård. Vi utbildade hela personalen inom barnskyddet och familjetjänsterna i att genomföra systemisk barnskyddsmodell och började arbetet enligt modellen under våren 2018.  Detta innebär starkare teamarbete, mindre klientantal, inbegripande av principer för systemiskt tänkande och metoder som stöder tänkandet till synvinklar som konkret styr barnskyddsarbetet, samt ett kontinuerligt handledningsgrepp i arbetet.

En systemisk arbetsmodell erbjuder möjlighet till ett intensivare och mer bemötande arbetsgrepp i klientarbetet. Både cheferna inom barnskyddet och familjetjänsterna och hela arbetsgemenskapen ger stöd och introduktion i arbetet. Teamen har regelbunden handledning i arbetet.

Till teamet för barnskyddet hör för tillfället 10 befattningar som socialarbetare, 3 socialhandledare samt en ledande socialarbetare. 

Till uppgifterna hör att verka som socialarbetare som svarar för barnets ärenden samt att genomföra öppenvårdens stödåtgärder i enlighet med klientplanen i samarbete med barnet, barnets föräldrar och nätverk.

Behörighetskrav för tjänsten som socialarbetare är behörighet som socialarbetare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 (7§, 32§).

Den uppgiftsrelaterade lönen är 3 661,22 €/månad.

Vi uppskattar ett positivt, kundorienterat och utvecklingsinriktat arbetsgrepp. Vi förutsätter kunnande enligt uppgiftens svårighetsgrad, goda sociala färdigheter och samarbetsförmåga, god uttrycksförmåga i skrift och förmåga att arbeta självständigt. Förmåga att arbeta i par och i team samt ett reflektivt arbetsgrepp är en förutsättning för framgångsrik skötsel av uppgiften.

Kravet på språkkunskap är goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska.  Kunskaper i svenska räknas som merit.

Den som blir vald ska visa upp ett straffregisterutdrag som avses i 6.2 § straffregisterlagen. I tjänsten iakttas en prövotid på sex månader.

Skicka i första hand din ansökan med den Kommunrekrys elektroniska ansökningsblanketten (jobbnyckel 209780).  Ansökningstiden går ut 28.1.2019 kl. 12.00.

Ytterligare information ges av ledande socialarbetare inom familjetjänsterna Veronica Lundqvist 040-7591149 och chefen för socialarbete Sirkku Pekkarinen-Keto, tfn 040-7561411, e-post fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

Bekanta dig med oss på adressen www.kyrkslatt.fi