Ett stort tack till er som besvarade på kundbelåtenhetsförfrågan för småbarnspedagogiken inom Kyrkslätts kommun

17.11.2017 12:36

Kategori: Småbarnspedagogik

Förfrågan besvarades av 744 personer, vilka alla använder någon form av de tjänster som erbjuds inom småbarnspedagogiken. Vårdnadshavarnas respons är mycket viktig och den behandlas i alla enheter och förvaltningen inom småbarnspedagogiken. De småbarnspedagogiska tjänsterna utvecklas vidare utgående från responsen.

Den största delen av de som svarade på förfrågan upplevde att de småbarnspedagogiska tjänsterna fungerade bra för familjen. I de öppna svaren gavs mycket positiv respons om småbarnspedagogiken och om det arbete som personalen utför i enheterna. I slutet av förfrågan frågades vårdnadshavarna om hur nöjda de överlag är med tjänsterna inom småbarnspedagogiken. Av dem som svarade på förfrågan gav 36,0 % betyget 5 och 48,7 % betyget 4 på en skala 1-5. Det allmänna vitsordet för den tjänst inom småbarnspedagogiken som svaranden använder gav 47,1 % betyget 5 och 41,8 % betyget 4.

I förfrågan fick vi mycket feedback angående vårt elektroniska system Päikky. Å ena sidan upplevdes programmet som ett bra medel för information (44 % av de som svaranden), men å andra sidan gavs många önskemål angående utveckling av systemet. Det har också funnits brister i hur den elektroniska daghemsansökningen har fungerat. Tillsammans med de instanser, som tillhandahåller dessa tjänster för småbarnspedagogiken utvecklas tjänsterna.

Utgående från förra årets kundbelåtenhetsförfrågan lyftes utvecklingsmålet upp att utveckla erbjudandet av hembesök när barnet börjar i dagvård. I förra årets förfrågan hade hembesök erbjudits till 55 % av svaranden och i år var motsvarande siffra 62 %.

I svaren kom det fram mycket feedback om utvecklandet av tjänsterna. Vi kommer att allt mera bjuda in vårdnadshavare till gemensamma planeringar. Vi kommer också att fortsätta arbeta med proaktiv feedback, så att serviceutbudet bättre möter servicemottagarens behov.

Tack till alla som besvarade förfrågan!

Kyrkslätts kommuns bildningsväsende/småbarnspedagogik

kuva