Energibidrag

ARAs energiunderstöd för reparationer som förbättrar energieffektiviteten i bostadsbyggnader

Från och med början av 2020 kan du ansöka om energiunderstöd för reparationer som förbättrar energieffektiviteten i bostadsbyggnader. Energiunderstöden beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA. ARA ger också råd om understöden.

Understöd beviljas åren 2020-2022. Understöd utbetalas endast till och med slutet av år 2023.

För hurdana projekt kan man få understöd?

Man kan få understöd för projekt som siktar på att minska energiförbrukningen i byggnaden, till exempel:

 1. för att förbättra energieffektiviteten, effektivera energiförbrukningen och förbättra inneluften;
 2. för att justera, balansera och styra systemet;
 3. för en åtgärd som säkerställer att systemet fungerar rätt, inklusive planerings-, arbets- och byggnadskostnaderna;

Understödet beviljas enligt hur åtgärden påverkar E-talet på byggnaden.

Vem kan få understöd?

 • egnahemshus-, par- och kedjehusägare
 • vånings- och radhusbolag som ägar bostadsbyggnaden
 • hyresbostäder som finansieras med statligt stöd och sammanslutningar som äger bostadsrättsbostäder i samband med räntestödslån för grundläggande renovering 

Hur söker man understöd?

Man kan söka understöd på ansökningsblanketten. Mer specifika uppgifter finns på ARAs webbplats

Ytterligare information:

Energiunderstöd för bostadsbyggnader
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA
https://www.ara.fi/sv-FI/Lan_och_bidrag/Energiunderstod
korjausavustus.ara@ara.fi

Rådgivningstelefonen betjänar tisdagar och onsdagar
kl. 9.00–11.00 och 12.00–15.00
Tfn 029 525 0818

Här hittar du materialet (på finska) och videoinspelningarna från webbinariet Energiunderstöd för bostadsbyggnader, som ordnades av Motiva i februari 2020.


Understöd för att bygga infrastruktur för elbilar

Med ARA:s understöd kan man till exempel bygga laddningsinfrastruktur för elbilar (helt eldrivna bilar och laddbara hybrider).

Varför beviljas bidraget?

Inrikestrafiken producerar cirka en femtedel av utsläppen i Finland. Av denna femtedel är personbilstrafikens andel hälften. Bidraget främjar möjligheter att ladda elbilar hemma och därigenom ökningen av elbilsbeståndet enligt Finlands klimat- och energistrategi.

Vem är bidraget avsett för?

Sammanslutningar som äger en bostadsbostad (bl.a. husbolag, hyreshussamfund) och parkeringsbolag som de äger.

För vilket ändamål kan man få bidrag?

ARA beviljar bidrag till åtgärder som infrastrukturen för laddningsplatser för elbilar förutsätter. Dessa är:

 • behovskartläggning
 • projektplanering om projektet genomförs
 • ändringsarbeten som behövs i huvudelcentralen
 • ändring av typen av elanslutning
 • rörläggningar och kablingar och vanliga jordbyggnadsarbeten i anslutning till dem
 • laddningsanordningar (endast om de ägs av bidragstagaren)

OBS! Förutsättningen för bidraget är att man med det bygger beredskap för minst fem laddningsplatser.

Hur mycket bidrag kan man få?

Man får 45 % eller 55 % (om man kan ladda med 11 kW eller större effekt på minst hälften av platserna) av de faktiska kostnaderna, dock högst 90 000 euro.

Hur ansöker man om bidraget?

Bidraget kan sökas kontinuerligt. Det finns ingen fastställd ansökningstid för det. Bidragsansökan ska lämnas innan laddningsinfrastrukturen är byggd och emottagen med godkännande, varefter bidraget betalas i efterskott i en rat.

Ytterligare information:

Energiunderstöd för bostadsbyggnader
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA
korjausavustus.ara@ara.fi
https://www.ara.fi/sv-FI/Lan_och_bidrag/Understod_for_byggande_av_laddningsinfrastrukturen_for_elbilar

Rådgivningstelefonen betjänar tisdagar och onsdagar
kl. 9.00–11.00 och 12.00–15.00
Tfn 029 525 0818


Bidrag till småhus för att avstå från oljeuppvärmning

För småhus som används som bostad året runt kan man ansöka om bidrag för att avstå från oljeuppvärmning. Bidraget kan beviljas retroaktivt fr.o.m. 1.6.2020. Det beviljas i hela landet av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland (NTM-centralen), och utbetalningen sköts av NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret).

Varför beviljas bidraget?

Eftersom byggnaderna och byggandet producerar en tredjedel av klimatutsläppen i Finland är byte av oljeuppvärmningen i hushållen mot hållbarare uppvärmningsformer ett konkret sätt att minska utsläppen och främja det nationella kolneutralitetsmålet.

Vem är bidraget avsett för?

Bidraget är riktat till småhus, dvs. par- och egnahemshus som används året runt. Bidraget kan inte sökas för en fritidsbostad.

Till vad och hur mycket bidrag kan man få?

Bidraget beviljas för att avlägsna oljeuppvärmningssystemet eller för att ersätta det med ett icke-fossilt uppvärmningssystem på följande sätt:

 • 4000 euro vid övergång till fjärrvärme, jordvärmepump eller luft-vattenvärmepump
 • 2500 euro vid övergång till andra uppvärmningssystem som inte använder fossila bränslen

Bidrag beviljas inte för projekt där det nya byggnadsspecifika uppvärmningssystemet använder fossila bränslen såsom olja, kol, naturgas eller torv. Bidrag beviljas inte heller om sökanden får annat understöd eller ansöker om hushållsavdrag för samma ändamål.

Hur ansöker man om bidraget?

Bidrag söks i första hand på regionförvaltningsverkets elektroniska kundtjänst. Det lönar sig att skicka ansökan innan projektet inleds, särskilt om man vill försäkra sig om att få ett positivt beslut om bidrag. Bidraget betalas i efterskott i en rat när projektet helt har genomförts.

Hur länge erbjuds bidraget?

Ansökningstiden för bidraget började 1.9.2020 och fortsätter så länge som anslaget räcker till, dock senast till och med 18.11.2022. Bidraget har beräknats räcka till för ca 10 000 hushåll.

Ytterligare information:

https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/oljylammityksen-vaihtajalle;jsessionid=ED02F9D2E7302F9C0596B2B425545E74

Kundservice för miljöfrågor
0295 020 900
ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi

Sidinnehåll

ARAs energiunderstöd för reparationer som förbättrar energieffektiviteten i bostadsbyggnader

Understöd för att bygga infrastruktur för elbilar

Bidrag till småhus för att avstå från oljeuppvärmning