Elevvård

Elevvården inom den grundläggande utbildningen omfattar sörjandet för elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande.

Med elevvård avses främjandet av elevens goda inlärning, en god psykisk och fysisk hälsa samt främjandet och upprätthållandet av det sociala välmåendet och den verksamhet som främjar detta.

Elevvårdens mål är att förhindra, känna igen, lindra och så snabbt som möjligt avlägsna hinder för inlärning, inlärningsproblem samt övriga problem som berör skolgången.

Ansvaret för elevvården ligger hos alla vuxna i skolan och den verkställs i samarbete med hemmen. Målet för elevvården är att eleven upplever skolan vara en trivsam och trygg inlärningsmiljö, var han eller hon kan få det stöd och den hjälp som behövs.

Elevvårdsarbete styrs av konfidentialitet, respekt för den unga personens och hans eller hennes familj samt av de skyldigheter och begränsningar som finns gällande tillgång till uppgifter om de olika parterna. Elevvårdens stödåtgärder planeras i samarbete med vårdnadshavarna.

Alla elever har rätt till elevvård.

Barn och barnfamiljer, De unga
Utbildning - Grundläggande utbildning
undervisning / grundläggande utbildning, skolor (läroanstalter) / grundskolan, ömsesidig aktivitet / elevvård