Eftervård

Eftervård är en del av barnskyddet. Syftet med eftervården är att underlätta barnets eller den ungas återvändande till hemmet eller den ungas självständigblivande. Till eftervård är berättigad ett barn eller en ung person som

  • har varit omhändertagen innan han eller hon fyllt 18 år
  • har som stödåtgärd inom öppenvården varit placerad minst ett halvt år 

Eftervårdens stöd som skräddarsys enligt individuella behov är alltid frivilligt. Eftervården kan erbjuda den unga

  • personlig handledning och rådgivning
  • stöd för att hitta sina egna resurser
  • hjälp med att skaffa en bostad
  • stöd för självständigt boende, studier och sysselsättning
  • ekonomiskt stöd och handledning i anslutning till kontroll av den egna ekonomin