Efterfrågan på avloppsvattenrådgivning i glesbygden ökar

24.09.2018 11:10

Kategori: Boende och miljö

Slutrapporten för LINKKI 2017 har publicerats. Under fältsäsongen 2017 nåddes sammanlagt 816 fastigheter och 1 076 personer med karterings- och rådgivningsbesök angående glesbygdens avloppsvatten.

Behovet av rådgivning har varit stort

Rådgivningsområdena valdes tillsammans med samarbetskommunerna, som resulterade i alltsammans 16 känsliga områden, såsom grundvattenområden eller strandområden. Fastighetsägarna var positiva till besöken och responsen har i huvudsak varit bra. Avloppsvattenrådgivarna deltog också i lokala by- och torgevenemang, där rådgivning erbjöds till besökare utan tidsbeställning. Rådgivarna genomförde också repetitionsrådgivning per telefon under året.

Vårens 2017 ändringar i lagstiftningen förutsatte tilläggsskolning av avloppsvattenrådgivarna och uppdatering av rådgivningmaterialet innan fältsäsongen. Ändringarna i lagstiftningen och osäkerheten som uppstod av dem ökade behovet av rådgivningen. I rådgivningen betonades ännu mera de miljöfördelar som uppstår av avloppsvattenbehandlingen, bland annat ordnades en informationskampanj angående hushållsavloppsvatten samt efterlystes Västra Nylands bästa brunnsvatten. Därtill togs moderna informationskanaler i bruk, såsom social media. Rådgivningens innehåll utvecklades mot ett lokalare perspektiv, då en vattenskyddsmässig helhetsgranskning testades med hjälp av VEMALA-modellen.

 Under året 2017 var läget för glesbygdens avloppsvattenbehandling mer alert än under tidigare år. LINKKI- projektets projektkoordinator Virve Ståhl berättar att antalet kontaktbegäran från fastighetsägare har ökat även under detta år. Närmare 7 000 fastigheter i Västra Nyland har fått rådgivning under åren 2009–2017, men uppskattningsvis är ungefär 29 000 fastigheter ännu utan erbjuden rådgivning. LINKKI-projektet har fortsatt under året 2018, då målet är att förverkliga karterings- och rådgivningsbesök på 700 fastigheter. Besök görs fram till början av oktober, varefter resultaten samlas och rapporteras.

Kyrkslätt är med i projektet LINKKI

Västra Nylands avloppsvattenprojekt LINKKI strävar till att främja behandling av avloppsvatten på glesbygden i samarbete med kommunerna. I projektet deltar 8 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Utöver kommunerna finansieras projektet av Nylands NTM-central. Projektet hör till strategin för kommunernas samarbete kring glesbygdens avloppsvatten i västra Nyland 2013–2021 samt miljöministeriets landsomfattande avloppsrådgivning. Projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö r.f. och mera information om projektet hittas på nätsidan www.glesbygdensvatten.fi.

LINKKI 2017- projektets slutrapport

Tilläggsuppgifter:

Virve Ståhl
projektkoordinator
Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry

tfn 050 447 4993
virve.stahl(at)vesiensuojelu.fi

Linkki jätevesitarkastus