Dygnetruntvård/-omsorg i Kyrkslätt

Kyrkslätts kommun strävar i mån av möjlighet efter att stöda klienten i att bo hemma. Boende hemma stöds med service inom öppenvården liksom med hemvård. Om boende hemma inte lyckas med service inom öppenvården ordnas långtidsvård för klienten. Stöd för boende i hemmet är också skrivet i lagen (Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre, den s.k. äldreomsorgslagen 14 § och 15 §), enligt vilken kommunen i första hand ska ge den äldre vård i hemförhållanden i enlighet med bedömningen av den äldres behov av service eller vårdarbetet för den äldre. Socialvårdslagen 21 § och 22 § förpliktar att ordna boendeservice och service på en institution om öppenvårdstjänsterna inte räcker till för att trygga klientens möjligheter att bo hemma. Kyrkslätts kommun erbjuder både långvarig och kortvarig dygnetruntomsorg. Dygnetruntvården är antingen effektiverat serviceboende eller institutionsvård. Vården sker i kommunens egna enheter eller som köpt tjänst i privata vårdhem.

I samband med bedömningen av behovet av dygnetruntvård görs en mångprofessionell bedömning av klientens servicebehov eller vårdarbetet. I bedömningen deltar klienten enligt sina krafter och de anhöriga. Vid bedömningen av servicebehovet utnyttjas mätaren RAI, som anger funktionsförmågan, och minnestestet MMSE. Mätetalen är dock bara riktgivande och definierar inte i sig den service klienten får. Varje klients situation bedöms alltid individuellt. (Äldreomsorgslagen 13 §, 15 §, 15 a §, 15 b §, 16 §.) När socialvård lämnas skall klientens önskemål, åsikt, fördel och individuella behov samt modersmål och kulturella bakgrund beaktas (Lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 4 §). En särskild arbetsgrupp fastställer om klienten uppfyller kriterierna för dygnetruntvård. Ett överklagbart beslut sänds till klienten/den anhöriga.

Klienterna placeras i dygnetruntomsorgen enligt hur brådskande saken är: i brådskande fall utan dröjsmål, men högst tre månader efter att ärendet anhängiggjorts (Socialvårdslagen 45 §). Man kan uttrycka en önskan om vårdplats, men den kan inte nödvändigtvis uppfyllas. Om klienten vägrar ta emot platsen har kommunen ingen skyldighet att ordna någon plats inom tre månader.

Kontakt

Seniorlinjen, servicenumret för äldre 040 1269 900

Mottagning av ansökningar

SAS ärenden/ Koordinator inom äldreservice
Kyrkslätts kommun PB 20
02401 Kyrkslätt