Du får brådskande hjälp av munhälsovården också under coronatider

12.05.2020 13:26

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Inom munhälsovården i Kyrkslätt arbetar man trots coronaviruset, även om en del av munhälsovårdspersonalen överförts till andra uppgifter på grund av epidemin.

- Vid mitt verksamhetsställe i hälsostationen i centrum sköter vi patienter som inte hör till coronavirusets riskgrupper i akuta och halvakuta fall, berättar tandläkare Aapo Hettula. - Vi har en tidsbeställningsbok som är gemensam för 3-4 tandläkare. Patienterna kommer till tandkliniken med en kvarts mellanrum. På så sätt har man minimerat kontakten mellan patienterna på kliniken. Verksamheten har löpt smidigt och vi har hållit oss till tidtabellerna även om det under undantagsförhållandena går mera tid till vården. Tillgången till besökstid på grund av smärta har varit god, vilket patienterna varit tacksamma för, fortsätter han.

Då epidemin spred sig i slutet av mars började det se ut som om det inte var tryggt att genomföra tandvården så som tidigare. Tandläkarna fick i uppdrag att ringa patienterna som hade en tidsbokning inom kort för att diskutera deras symtom.  

- Patienterna har varit nöjda med att vi varit i kontakt och tillsammans funderat över hur den fortsatta vården ska ordnas, berättar Hettula. - Vid behov har vi senarelagt eller tidigarelagt vårdtiderna beroende på situationen.

Tidsbeställningen fungerar per telefon och det finns hjälp att få

Vid tandvårdens tidsbeställning svarar man i telefon som vanligt, och man önskar att patienterna nu tar kontakt endast per telefon. Tandskötaren, munhygienisten eller tandläkaren som i undantagssituationen arbetar i tidsbeställningen bedömer varje patients vårdbehov. På basis av patientens symtom ger man en tid till tandläkarens mottagning, hemvårdsanvisningar eller andra råd. I samband med tidsbeställningen per telefon frågar man också patienten om eventuella symtom som tyder på coronaviruset.

Det är ytterst viktigt att man endast besöker Kyrkslätts kommuns tandvård om man är frisk, och man bör berätta om även lindriga symtom under samtalet. Om patienten har symtom som tyder på coronaviruset och hård värk eller en tandolycka som kräver vård snabbt, hänvisas patienten till Helsingfors till en sådan tandvårdsenheten inom specialsjukvården som har beredskap att vårda patienter som fått coronavirussmitta. I mindre brådskande fall funderar man tillsammans med patienten på om hen kan komma till tandkliniken först då symtomen helt gått om.

För tillfället ges inga tider till icke-brådskande tandvård, men om munhälsovårdspersonalen bedömer att det vore bra att redan inom den närmaste tiden få nödvändig vård, ger man en tid. Man får inte nödvändigtvis nu en tid till den egna närkliniken eller den bekanta tandläkaren, eftersom vårdhänvisningen av kommunens olika tandklinikers patienter för närvarande fungerar på annat sätt än tidigare.

Coronaviruset påverkar verksamheten

- Coronatiden har inneburit utmaningar i tandvårdsarbetet vid så gott som varje åtgärd, berättar tandskötare Taina Huotari om hur coronatidens verksamhet avviker från den normala verksamheten. - Det största förändringen är att vi inte får använda luft vid våra åtgärder eftersom det då luft blåses i munnen uppstår aerosoler som kan innehålla coronaviruset. Därför är det svårare att lyckas med permanenta plomberingar på utmanande ställen i munnen, och därför gör vi flera tillfälliga plomber.

Till coronariskgruppen hörande patienters tandproblem sköts vid andra kliniker än i övrigt friska patienter i gott skick. Det finns bra metoder för att minska den eventuella virusbelastningen också i mottagningssituationen. Vården av patienten inleds ofta med sköljning av munnen med desinficerande munvatten. Tandvårdspersonalen använder effektivare skyddskläder än normalt för att förhindra utbyte av ”baciller” mellan dem själva och patienten. Hela tandvårdsbesöket kan förlöpa så att patienten inte ser vårdarnas ansikten överhuvudtaget. Tandvårdstiderna är nu längre än vanligt så att vården kan genomföras tryggt för varje patient.

Tandläkare Aapo Hettula förklarar vad det innebär. - Under coronatiden är verksamheten mer begränsad och i samband med åtgärderna ska man bl.a. undvika uppkomsten av aerosoler. Därför har man huvudsakligen gjort tillfälliga plomberingar och andra åtgärder med vissa begränsningar. Utöver mun-nässkydden och skyddshandskarna som normalt används i tandvården, används nu dessutom skyddsdräkt, mössa och visir.

Det finns även något positivt

Man har också inlett distansmottagningar. Det är möjligt att t.ex. sköta vissa kontrollbesök för tandreglering på distans.

- Tandregleringspatienterna är barn och unga, och för dem är det helt normalt att vara i kontakt via datorns eller telefonens kamera, berättar tandläkare Pirta Liljekvist, som verkar som biträdande tandläkare för tandregleringar vid hälsostationen i centrum. -Man kunde utnyttja distansmottagning i allt större utsträckning och jag tror att digisprånget som coronan fått till stånd ger oss möjlighet att närma oss saker på ett nytt sätt.  Man kunde kanske också i framtiden på distans sköta bedömningarna av munhälsan hos familjer som väntar sitt första barn och bedömningen av deras vårdbehov. Detta skulle spara tid och göra tidsbeställningarna mer flexibla. Med mycket kort varsel kunde man få en annan patient till den annullerade tiden, funderar hon.

Även ledande övertandläkare Arja Liinavuori konstaterar att en del av de ibruktagna verksamhetssätten troligtvis kommer att bli kvar i fortsättningen. -Inom munhälsovården bereder man sig redan med exit-planer på att gradvis inleda icke-brådskande vård. Coronaepidemin kommer dock att länge påverka munhälsovårdens verksamhet, bedömer hon.

Även om coronasituationen medfört många nya utmaningar och bekymmer, finner Taina Huotari ändå den ljusa sidan av situationen. - Att vi arbetat för samma mål under den här krisen har svetsat samman vår arbetsgemenskap ytterligare, för att nämnda något positivt.

Tandläkare