Distribution av specialplaner

Vad

Om upprättandet av specialplanerna och utredningen bestäms i villkoret för tillståndet. Med specialplaner avses här konstruktionsplaner, ventilations- och fva-planer, grundundersökning och utlåtande om grundläggningssättet, protokoll över pålning och mätning samt eventuella utlåtanden som behövs under uppbyggnad.

Kommunen tillställs inte arbetsbeskrivningar, installationsplaner för element/stålkonstruktioner, arbetssäkerhetshandlingar o.d. handlingar som gäller utförande av arbetet. Ritningar över takstolar ska finnas tillgängliga på arbetsplatsen, och de ska visas exempelvis i samband med konstruktionssynen.

När

Planerna måste inlämnas i god tid innan varje arbetsskede påbörjas.

  1. vid det inledande mötet åtminstone konstruktionsplaner som gäller grundläggning och täckdikning
  2. senast till konstruktionssynen konstruktionsplanerna för byggnadens stomme
  3. senast vid ibruktagningssynen av byggnaden slutliga ritningar (om ändringar gjorts under byggandet).

I fråga om stora objekt ska man före slutsynen skicka planer som motsvarar genomförandet och tillhörande ritningsförteckningar till byggnadstillsynen för arkivering. Planerna tillställs elektroniskt i pdf-form.

Hur

Konstruktionsplaner:

  • I första hand elektroniskt via Lupapiste, när man har ansökt om tillstånd elektroniskt.
  • Om ansökan om bygglov varit i pappersform, ska man först kontakta byggnadstillsynen innan ritningarna kan tillställas elektroniskt via Lupapiste.

VVS-ritningar:

  • På detaljplanerat område (vattenverkets verksamhetsområde) tillställs två situationsplaner som papperskopior vattenverket för stämpling.
  • Andra VVS-ritningar tillställs i första hand elektroniskt via Lupapiste eller genom att lämna in en serie över ritningar (andra vatten- och avloppsritningar samt ventilationsritningar) som papperskopior för registrering.
  • Planerna återlämnas till byggherren med arkivbeteckningar och de ska förvaras på arbetsplatsen under uppbyggnad. I fråga om småhusobjekt förvaras konstruktions- och ventilationsplaner inte längre i byggnadstillsynens arkiv.

Den ansvariga specialplaneraren bekräftar med sin underskrift alla planer inom sin egen planeringsbransch såsom planer för projektdelsentreprenad (tuoteosakauppa) o.d. delsystem.