Direktören för bildningsväsendet i Kyrkslätts lägesrapport angående coronavirussituationen

05.04.2020 08:44

Kategori: Bibliotek Museum Musikinstitutet Medborgarinstitutet Bildkonstskolan Idrott och friluftsliv Utbildning Kultur Ungdoms- och idrottstjänster Småbarnspedagogik Skolor Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen Barn Fritid Unga

Coronapandemin har påverkat vardagen för oss alla. I daghemmen är bara ett fåtal barn närvarande och i skolorna har man ”under en natt” övergått till distansundervisning. Vi har tillfälligt tvingats avstå från många bekanta, självklara och trevliga fritidsaktiviteter.

Daghemmen håller öppet och småbarnspedagogikens tjänster kan användas av alla barn som behöver dem. Vårdnadshavarna bedömer vårdbehovet. Statsrådet rekommenderar dock, att barnen i mån av möjlighet sköts hemma. Närvarostatistik förs dagligen. En viss variation förekommer, men närvaroprocenten har lagt sig vid ca. 13 – 17 %. Vi utvärderar dagligen vilka adekvata åtgärder skall vidtas. Vissa förändringar har redan gjorts, t.ex. har gruppen i tillfälliga utrymmen i Lappböle flyttats till Haapajärvi daghem och grupperna i Ravals daghem till Neidonkallio. Orsaken har varit det låga antalet barn i daghemmet och serviceåtgärder som utförs i byggnaden. Vårdnadshavarna har alltid informerats om förflyttningarna. Förundervisningen ges på distans. Förundervisningens kurator och psykologer tillhandahåller rådgivning per telefon för alla familjer med barn under skolåldern. Informationsgången har effektiviserats, antingen som riktad information genom Päikky eller genom kommunens övriga informationskanaler. Vi har också förberett oss på att de barnskötare som har närvårdarutbildning, kan övergå till vård- och omsorgssektorn, om där finns behov av tilläggspersonal.

Dagvårdsavgifterna har oroat och många frågor om dessa har ställts. Bildnings- och fritidsnämnden håller ett extra sammanträde 15.4.2020 under vilket både dagvårds- och övriga avgifter behandlas.

Skolorna och läroinrättningarna är stängda. Det betyder att också den utomstående användningen avbrutits och t.ex. idrottsföreningarna kan inte använda gymnastiksalarna under kvällstid.

I grundutbildningen sker undervisningen huvudsakligen per distans. Eleverna i årsklasserna 1 – 3, elever med beslut om särskilt stöd och/eller förlängd läroplikt och elever i förberedande utbildning får komma till skolan. Också för dessa elever gäller rekommendationen att de, i mån av möjlighet, hellre skall delta i distansundervisningen. I närundervisning är dagligen 120 - 170 elever av sammanlagt ca. 2000. För de elever som är i skolan är undervisningsgruppen högst 10 elever. Grupperna är i egna utrymmen och rasterna hålls enlig egen tidtabell. Skollunchen organiseras så, att så få elever som möjligt äter samtidigt. För eleverna i närundervisning ordnas eftermiddagsverksamhet vid behov. För eleverna i distansundervisningen har, i samarbete med kosthållsservicen, getts möjlighet att från vissa skolor avhämta en förpackad lunchportion.

I Kyrkslätt var beredskapen för distansundervisningen goda. Lärarna har under senaste år systematiskt utbildats i ikt-undervisning. Då beskedet om övergången till distansundervisning kom, uppdaterades och intensifierades snabbt lärarnas och skolgångshandledarnas beredskap för distansundervisning. De s.k. tutorlärarna ordnar live-utbildningar och ger stöd vid akuta problem. Speciallärarna arbetar riktat och enligt enskilt behov med elever som behöver extra stöd och också brett i alla årskurser. En del av skolgångshandledarna deltar i distanslektionerna. Efter lektionerna ger de distansstöd åt elever med behov av detta. Det är också möjligt att få stödundervisning. Lärarna har fått direktiv att hålla kontakt med sina elever dagligen. Kontakten kan hållas på olika sätt, med beaktande av elevernas ålder och kunskaper. Elev- och studerandevårdens tjänster är också tillgängliga på distans. För att distansstudierna skall förlöpa friktionsfritt är det mycket viktigt att elevens normala dagsrutin upprätthålls.

Utbildningsstyrelsen har nu gett direktiv om hur elevbedömningen för läsåret 2019 - 2020 ska ske. Kunskapskraven är de samma som under normala förhållanden, men man ska inte kräva att eleverna kan sådant de inte fått handledning och undervisning i. Ingens examen får riskeras och speciell uppmärksamhet kommer att läggas vid att säkerställa att eleverna och studerandena kan avsluta sin skolgång och att övergången till följande utbildningsstadium sker så smidigt som möjligt. Eftersom övergången till distansundervisning skett i slutet av läsåret känner lärarna sina elever, vilket underlättar bedömningen.

Erfarenheterna från de senaste veckorna är i det stora hela goda. Klara direktiv har underlättat verksamheten och skolornas beredskapsplaner har varit ett bra stöd. Eleverna och studerandena har ivrigt deltagit både i planeringen och genomförandet av undervisningen. Också vårdnadshavarna har gett positiv respons och hemmens uppmuntrande och positiva hållning och stöd till lärarna har varit viktig. Det finns relativt bra med apparatur som behövs i distansundervisningen och dessa har kunnat lånas hem till elever. Informationsgången har effektiverats, i första hand som riktad genom Wilma, men också på kommunens hemsida och genom andra informationskanaler. Dock märks en ökande grad av trötthet, vardagens krav i familjerna och oro över att ojämlikheten mellan eleverna ökar. Vi kommer att göra en förfrågan riktad till alla vårdnadshavare. Målet är att få information och respons om hur distansstudierna förlöper och vilka ändringar borde göras.

Gymnasisterna studerar enbart på distans eller självständigt. Också gymnasiestuderandena har möjlighet att avhämta lunchportion.

Studentskrivningarna genomfördes lyckat i försnabbad tidtabell.  Varma gratulationen till denna exceptionella vårs blivande nya studenter.

I kommunens fritidstjänster syns undantagsförhållandena tydligt.

Biblioteket erbjuder endast e-tjänsterna normalt. Dessa är alltså kostnadsfria elektroniska tjänster, genom vilka man kan läsa och lyssna på böcker, tidningar och musik samt titta på filmer.

Musikinstitutets närundervisning har upphört och gruppundervisningen och konserterna inhiberats.  Enskild undervisning och musikteoristudier sker på distans. Också bildkonstskolan har övergått till distansundervisning. Bildkonstskolans och handarbetsskolans gemensamma vårutställning ”På väg” stängdes. Medborgarinstitutets närundervisning är avbruten. En del av vårterminens kurser fortsätter som distansundervisning till påsken. Sommarterminens kurser fr.o.m. 14.4 är inhiberade.

Simhallen och idrottshallen är stängda. Man kan naturligtvis motionera ute, men man bör komma ihåg att hålla rekommenderat avstånd till medmotionärerna.

Ungdomslokalerna är stängda. All ledd verksamhet inom ungdoms- och idrottstjänsterna har avbrutits. Ungdomsledare kan nås genom sociala medier.

Ragvalds museiområde är stängt. Också nationella veterandagens medborgarfest 27.4 har tyvärr avbokats. De traditionella Kyrkslätts-dagarna sista veckoslutet i augusti planeras att hållas.

Tiden för begränsningsåtgärderna har förlängts och fortgår enligt det vi nu vet till 13.5.

Jag vill tacka vår personal och våra kunder för visad flexibilitet och förståelse samt önska kraft och entusiasm till fortsatt gott arbete under våren.

Hannele Kujala

bildningsdirektör

Bildningsdirektör Hannele Kujala