Det bästa med skolresan är kompisarna, det mest skrämmande är bilar som kör fort

15.03.2018 16:41

Kategori: Barn Trygga skolskjutsar och kollektivtrafik i Kyrkslätt -projekt Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

I februari hade alla elever i förskolan och grundskolan i Kyrkslätt möjlighet att delta i en enkät och berätta sin egen åsikt om sina skolresor. Nästan 1000 elever besvarade enkäten. Största delen av dem som svarade var nöjda med sin skolresa, men det finns också saker som behöver förbättras.

I enkäten fäste man uppmärksamhet särskilt vid de elever som är berättigade till skolskjuts. I Kyrkslätt färdas elever som behöver skolskjuts antigen med kollektivtrafikens bussar eller med bussar eller taxibilar som konkurrensutsatts.

Över 70 procent av de elever som behöver skolskjuts tog fram problematiska saker i anslutning till resan, t.ex. tidtabeller som inte passar ihop och bussar och taxibilar som kommer för sent. En del av barnen upplevde också att vägen hemifrån till hållplatsen är utmanande, bl.a. på grund av livlig trafik.

Också de elever som inte använder skolskjuts tog fram att den övriga trafiken och särskilt bilisternas körsätt är problematiska.

Eleverna fick också berätta vilka saker som gör skolresan trygg eller otrygg. En väg blir trygg bl.a. med hjälp av skyddsvägar, trafikmärken och vänliga vuxna, och en väg är otrygg till exempel på grund av bristande gång- och cykelleder.

Enligt enkäten var eleverna i årskurs 3–6 mest nöjda med sina skolresor. De mindre eleverna lyfte fram gång- och cykelrutten hemifrån till skoltransportens startpunkt som problematisk, och de äldre eleverna nämnde transporternas tidtabeller, resans längd och fullsatta skolskjutsar.

Enkätens resultat utnyttjas i projektet Trygga skolskjutsar och kollektivtrafik i Kyrkslätt. Projektet kulminerar i en trafiksäkerhetskampanj i skolorna i början av hösten. Under våren kommer elevrepresentanter från alla skolor att träffas för att planera kampanjens innehåll.

 

fotgängare går på en snöig gångväg