De miljötekniska undersökningarna på den gamla avstjälpningsplatsen i Veikkola och före detta jorddeponin i Kvarnby har blivit färdiga

21.02.2020 12:19

Kategori: Boende och miljö

Kyrkslätts kommun och NTM-centralen i Birkaland lät göra miljötekniska undersökningar på två objekt i augusti 2019, på den gamla avstjälpningsplatsen i Veikkola invid Åbovägen och på den före detta jorddeponin i Kvarnby invid Korsolampivägen. På Veikkolaområdet gjordes ytterligare undersökningar i december 2019. På objekten konstaterades fyllnadsjord med lindriga mängder avfall, men enligt riskbedömningarna medför detta inga nämnvärda risker för marken eller grundvattnet. Utredningarna är en del av det riksomfattande programmet Maaperä kuntoon, som koordineras av NTM-centralen i Birkaland. Undersöknings- och planeringsarbetet i anslutning till utredningarna gjordes av Sitowise Oy.

Avstjälpningsplatsen för samhällsavfall i Veikkola vid Åbovägen var verksam på 1950- och 1960-talet. Dessutom har området tidigare fungerat som marktäktsområde. Objektet ligger på bildningsområdet till Veikkola grundvattenområde av klass I. Området är viktigt med tanke på vattenanskaffning. Vattentaget på Veikkola grundvattenområde är i funktion och ligger cirka 350 m till nordväst från objektet.

På objektet installerades i samband med undersökningarna ett grundvattenrör. Dessutom utnyttjades det grundvattenrör som redan fanns på området. Vid markundersökningarna observerades fyllnadsjord med lindriga mängder avfall, och på ett provtagningsställe konstaterades förhöjda halter av skadliga ämnen. I prover som tagits på grundvatten konstaterades inga nämnvärda halter av skadliga ämnen.

Invid Korsolammentie finns ett gammalt marktäktsområde som har använts som jorddeponi. Man har eventuellt lämnat också annat avfall bland fyllnadsjorden. Undersökningsområdet ligger på bildningsområdet till Kvarnby grundvattenområde av klass I. Området är viktigt med tanke på vattenanskaffning. Det stängda vattentaget på Kvarnby grundvattenområde ligger cirka 150 meter västerut från objektet.

På objektet installerades i samband med undersökningarna två grundvattenrör. Vid markundersökningarna observerades att fyllnadsjorden hade lindriga mängder avfall, och på ett undersökningsställe konstaterades förhöjda halter av skadliga ämnen. Det konstaterades inga nämnvärda halter av skadliga ämnen i grundvattenproverna.

Enligt riskbedömningarna bedöms skadeämnen i marken på undersökningsobjekten inte förorsaka någon nämnvärd spridnings- eller hälsorisk eller ekologisk risk. I den nuvarande användningen av områdena förorsakar de halter som konstaterats i undersökningarna inget behov av att rengöra marken eller behov av andra fortsatta åtgärder med anledning av skadliga ämnen.

Kyrkslätts kommun, vik. miljöinspektör Ilari Patamaa, tfn 040 7509894
ilari.patamaa@kirkkonummi.fi

NTM-centralen i Birkaland, Päivi Turtia, tfn 029 5036132
paivi.turtia@ely-keskus.fi                                                                   

www.maaperakuntoon.fi