De förtroendevaldas sida

På den här sidan finns uppgifter och material som gäller förtroendeuppdrag. Målet har varit att på en och samma plats samla information om anmälningar, arvoden, ersättningar och andra praktiska uppgifter beträffande de förtroendevaldas mandatperiod. 
 
De förtroendevaldas grundanmälan ska göras elektroniskt på blanketten för grundanmälan.
De förtroendevaldas redogörelse för bindningar ska i enlighet med kommunallagen (410/2015) anmälas på blanketten för grundanmälan och redogörelse för bindningar.

Ytterligare information om redogörelse för bindningar (Kommunförbundet).

Anmälningarna publiceras på kommunens webbplats. Publiceringen kräver inte samtycke för de förtroendevaldas del som omfattas av skyldigheten att lämna redogörelse. För publicering av de övriga förtroendevaldas redogörelser krävs samtycke. 

Skattekorten ska skickas till Kunnan Taitoa antingen elektroniskt eller per post PB 1000, 02401 Kyrkslätt.
Om ersättning för inkomstbortfall ansöks på den här blanketten . Blanketten med bilagor tillställs organets sekreterare. 
Mötesarvodena utbetalas fyra gånger i året på basis av de uppgifter om närvaro som antecknats i sammanträdesprotokollen. 
Kilometerersättningarna utbetalas fyra gånger i året på basis av kilometerersättningsblanketterna som kvitterats vid sammanträdena. (AKTA Bilaga 16

Reseräkningsblankett (på finska)
Kördagbok (på finska)

Arvodesstadgan, som har godkänts av personalsektionen, innehåller principer om erläggande av ersättning. 

Lösenordsförändringsguide (på finska)
 
Ge respons om hur sidan kunde utvecklas: viestinta(at)kirkkonummi.fi