Coronavirusepidemin i spridningsfasen i hela Nyland – begränsningarna och rekommendationerna fortsätter till och med 31.1 i Kyrkslätt

05.01.2021 16:05

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Nyland befinner sig fortfarande i coronavirusepidemins spridningsfas. Därför fortsätter de nuvarande begränsningarna till och med slutet av januari. Genom begränsningarna bekämpar man epidemin och spridningen av den nya virusvarianten samt hotet att social- och hälsovården överbelastas. De tidsbundna rekommendationerna och begränsningarna fortsätter vid behov också efter den nya utsatta tiden.

I huvudstadsregionen följer man dagligen upp effekten av de nuvarande begränsningarna och rekommendationerna på epidemin. Trots det är det ännu för tillfället svårt att på ett tillförlitligt sätt uppskatta effekten av julen och årsskiftet på epidemins utveckling. Till exempel i Kyrkslätt har antalet testade varit hälften mindre än under tiden före jul. I Kyrkslätt är incidensen av coronavirussmitta för tillfället 30/100 000 invånare räknat för de senaste två veckorna.

Begränsningar som berör hobbyverksamhet för barn och unga och förberedelser för abiturienternas studentskrivningar bedöms på nytt redan vid huvudstadsregionens koordinationsgrupps sammanträde 14.1.2021 på basis av utvecklingen av epidemin, spridningen av virusvarianten och statsrådets eventuella nya riktlinjer.

I Kyrkslätts kommun fortsätter följande coronabegränsningar till och med 31.1.2021:

Offentliga tillställningar

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands förbud mot ordnandet av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt förlängs till och med 31.1.2021. 

Det är möjligt att ordna tillställningar med högst 10 personer men då måste man till fullo och mycket noga följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkra avstånd och hygienrutiner. Av sammankomsterna med högst 10 personer bör bara de absolut nödvändigaste ordnas, till exempel lagstadgade och stadgeenliga företags och sammanslutningars möten. Det rekommenderas att sådana möten ordnas på distans om det bara är möjligt.

Offentliga lokaler

Alla följande för allmänheten öppna offentliga lokaler som förvaltas av kommunen hålls stängda till och med 31.1.2021. Det rekommenderas att privata aktörer stänger/håller motsvarande motions- och fritidslokaler stängda.

Lokaler som stängs:

·       biblioteken

·       ungdomslokalerna

·       simhallen

·       skyddsrummets idrottshall, andra lokaler för innegymnastik och kvälls- och veckoslutsanvändningen i skolornas gymnastiksalar

·       gymmen

·       invånarparkerna

·       klubbarna inom småbarnspedagogiken

·       kommunhuset, uträttande av ärenden endast med tidsbeställning eller genom att ringa på dörrklockan

Skolornas eftermiddagsklubbar fortsätter sin verksamhet.

Biblioteket erbjuder avhämtningstjänst för lånematerial och återlämningsmöjlighet. På bibliotekets webbplats finns mera information om verksamheten.

I kommunhuset kan man uträtta ärenden med tidsbeställning eller genom att ringa på dörrklockan. Tidsbeställning per telefon på numret 040 1269 605 (vaktmästaren) eller via servicekontoret på numret 09 2967 2220. Dörrklockan finns vid sidodörren mot köpcentret Kirkkonummen Ostari.

Begränsningarna gäller till och med 31.1.2021.

Eftersom den exceptionella situationen antas fortsätta ännu under våren och begränsningarna kan variera på olika orter är det fram till 5.4.2021 inte möjligt att hyra de stora sammanträdeslokalerna som förvaltas av kommunen.

Hobbyverksamhet i grupp

All hobbyverksamhet i grupp som anordnas av kommunen för under 20 år fyllda inomhus, och för över 20 år fyllda inomhus och utomhus är avbruten och avbrottet förlängs till och med 31.1.2021. Hobbyverksamhet ordnas enligt möjlighet på distans. Det ordnas inga tävlingar, matcher eller serieverksamhet. Nya turer beviljas inte. Omklädningsrummen och servicebyggnaderna på uteområdena hålls också stängda.   

Musikinstitutet, bildkonstskolan och medborgarinstitutet informerar sina kunder närmare om hur undervisningen ordnas enligt anvisningarna. Också idrottstjänsterna informerar inom de närmaste dagarna sina kunder antingen per telefon eller e-post om arrangemangen gällande den ledda motionen.

Möjligheterna att träna och tävla inom tävlings- och toppidrotten tryggas när det gäller proffsidrott med stöd av ett serielicensavtal eller idrottsavtal enligt UKM:s definition, landslagsverksamhet, idrottare som får stöd av Olympiska kommittén och UKM:s stipendieidrottare i samarbete med huvudstadsregionens idrottsakademi.

Kommunen rekommenderar att privata aktörer följer samma begränsningar.

Begränsningarna gäller till och med 31.1.2021.

Ordnande av undervisning

Gymnasieutbildningen på andra stadiet fortsätter på distans till och med 31.1.2021.

Den nödvändiga närundervisningens behov tryggas ändå. Närundervisning erbjuds bland annat de som får specialundervisning och studerande med intellektuell funktionsnedsättning samt studerande som av olika orsaker behöver individuellt stöd.

Skolgymnastiken ordnas utomhus och i skolans lokaler, inte i andra motionslokaler.

Äldre och riskgrupper

Äldre och riskgrupper bör ägnas särskild uppmärksamhet. Begränsningar av besök på social- och hälsovårdsenheter, inklusive enheter som tillhandahåller vård och omsorg dygnet runt:

· Antalet besökare inomhus och besökens längd begränsas. Dessa övervakas. Besök i gemensamma lokaler är inte tillåtet. Närmare information om enheternas besöksförfarande finns på enheternas webbplatser. Man kan också kontakta enheten för mera information.

· Om det är möjligt, rekommenderas besök utomhus.

Begränsningarna gäller till och med 31.1.2021.

Mat- och utskänkningsställen

Restriktioner som gäller mat- och utskänkningsställenas öppettider, utskänkningstider och antalet kundplatser: enligt statsrådets anvisningar.

Den starka rekommendationen om användning av munskydd fortsätter i skolor för årskurserna 7–9

Användning av munskydd rekommenderas för personalen och eleverna i årskurserna 7–9; det är skäl att följa denna munskyddsrekommendation. Man får använda egna munskydd om man så önskar. Personalen i småbarnspedagogiken och årskurserna 1–6 rekommenderas att använda munskydd eller visir. Munskydd behöver inte användas om det finns ett hälsomässigt hinder för det.

Kyrkslätts kommun uppmanar alla att noggrant följa följande rekommendationer av Nylands regionala samordningsgrupp:

Användning av munskydd för personer över 15 år:

·       i kollektivtrafiken samt i taxibilar, både chaufför och passagerare

·       i offentliga lokaler och under offentliga evenemang

·       i privata tjänsteleverantörers lokaler (t.ex. affärer, banker osv.)

·       i läroanstalter på andra stadiet, i högskolor och inom ungdomsarbetet

·       i hobbyverksamhet

·       på arbetsplatser

·       för personalen inom hälso- och sjukvården i patient- och klientarbetet.

Kommunen betonar vikten av att följa munskyddsrekommendationerna. Man behöver dock inte använda munskydd om det finns ett hälsomässigt hinder för det.

Rekommendation för distansarbete och användning av munskydd på arbetsplatser

Det rekommenderas att arbetsgivare ordnar distansarbete i alla arbetsuppgifter där det också tillfälligt är möjligt. Ifall distansarbete inte är möjligt rekommenderas att arbetsgivaren instruerar att använda munskydd i alla arbetsutrymmen, också om det är möjligt att hålla skyddsavstånd. Munskydd behöver inte användas om det finns ett hälsomässigt hinder för det. På arbetsplatser bör måltider och kaffepauser delas upp.

Privata tillställningar

Det rekommenderas att närkontakter begränsas till personer i samma hushåll eller närstående som till varaktigheten kan likställas med det. Det rekommenderas att man inte ordnar andra privata träffar eller familjesammankomster. Undantaget till rekommendationen är ordnande av mindre (högst 10 personer) begravnings- och minnesstunder.

Rekommendationen gäller till och med 31.1.2021.

De som smittats och de som vårdar den som insjuknat

Det rekommenderas att de som smittats och de som vårdar den som insjuknat följer THL:s anvisningar för den som smittats av coronaviruset och den som vårdar den som insjuknat.

Fyr logo