Coronavaccinationer i Kyrkslätt

Ett femte coronavaccin rekommenderas för personer med allvarlig immunbrist

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar en femte dos coronavaccin till de 12 år fyllda vars immunförsvar är kraftigt nedsatt.

Boosterdosen kan ges då det gått 4 månader sedan den fjärde dosen. En coronavirussmitta motsvarar en vaccindos också för de med immunbrist, så de som haft sjukdomen och fått fyra coronadoser behöver inte en femte vaccindos i det här skedet.

THL: Coronavaccination för personer med kraftig immunbrist

Tid till coronavaccinering kan bokas i tjänsten coronavaccinbokning.fi. Om det inte är möjligt att elektroniskt boka tid, kan du lämna en begäran om återuppringning till hälsocentralens telefontjänst på numret 09 296 83401 (må–to 8–15.30 och fr 8–15), välj nummer 2, coronavaccin.

Det rekommenderas en fjärde coronavaccindos för alla 70–79-åringar som hör till riskgrupperna

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar att alla i åldern 70–79 år som hör till medicinska riskgrupperna 1 och 2 tar en fjärde coronavaccindos. Man kan ta den fjärde dosen då det gått tre månader sedan det tredje vaccinet. Den som tillfrisknat från coronavirussjukdomen och fått tre vaccindoser behöver inte en fjärde dos eftersom sjukdomen motsvarar en vaccindos.

Förteckning över riskgrupperna: Vem hör till riskgruppen för allvarlig COVID-19-sjukdom?

Tid till coronavaccinering kan bokas i tjänsten coronavaccinbokning.fi. Den elektroniska tidsbeställningen för de ovan nämnda åldersgrupperna öppnas under vecka 23. Om det inte är möjligt att använda den elektroniska tidsbeställningen kan man lämna en begäran om återuppringning i hälsocentralens telefontjänst på numret 09 296 83401 (må–to 8–15.30 och fr 8–15), välj nummer 2 coronavaccineringar.

En fjärde dos coronavaccin rekommenderas för klienter inom hemvård och närståendevård samt de äldre vars hälsa och funktionsförmåga har försvagats

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar nu att en fjärde dos coronavaccin också erbjuds till de äldre personer som omfattas av organiserad hemvård eller närståendevård samt andra äldre vars hälsa och funktionsförmåga har försvagats på motsvarande sätt.

De nya vaccinrekommendationerna gäller:

·         Personer som fyllt 65 år och omfattas av hem- eller närståendevård samt

·         Personer som fyllt 65 år och vars hälsa och funktionsförmåga har försvagats på motsvarande sätt och som inte klarar av vardagen ensamma hemma utan andras hjälp.

 

Man kan få en fjärde dos när det har gått minst tre månader sedan den tredje dosen eller tillfrisknande av sjukdom. Om du har fått en tredje vaccindos och dessutom varit sjuk i covid-19 (över sex veckor mellan vaccinet och sjukdomen) behöver du ingen fjärde dos.

THL:s rekommendation om fjärde coronavaccindos

De som omfattas av organiserad hemvård får vaccinet via hemvården. Tid till coronavaccinering kan bokas i tjänsten coronavaccinbokning.fi. Om det inte är möjligt att elektroniskt boka tid, kan du lämna en begäran om återuppringning till hälsocentralens telefontjänst på numret 09 296 83401 (må–to 8–15.30 och fr 8–15), välj nummer 2, coronavaccin.

 

En fjärde coronavaccindos till de som har fyllt 80 år och äldre som bor på äldreboenden

Det rekommenderas att alla som fyllt 80 år och de som bor på äldreboenden får en fjärde coronavaccindos. På äldreboendena rekommenderas den fjärde dosen för alla utan egentlig åldersgräns

Den fjärde dosen kan ges då det gått 3 månader sedan det tredje coronavaccinet.

Om den 80 år fyllda eller boenden på äldreboendet har fått tre vaccindoser och dessutom haft coronavirussjukdomen, behöver hen inte tillsvidare den fjärde vaccindosen.

Man rekommenderar att den 80 år fyllda eller den som bor på äldreboende och som fått två vaccindoser och haft coronavirussjukdomen tar den tredje dosen då det gått 3 månader från tillfrisknandet från sjukdomen eller den senaste vaccindosen, enligt vilket som varit senast.

Tid till coronavaccinering kan bokas i tjänsten coronavaccinbokning.fi. Om det inte är möjligt att elektroniskt boka tid, kan du lämna en begäran om återuppringning till hälsocentralens telefontjänst på numret 09 296 83401 (må–to 8–15.30 och fr 8–15), välj nummer 2, coronavaccin. De som bor på vårdhem vaccineras där.

Coronavaccinationsstället i Kirkkonummen Ostari stängs från och med 21.3.


Coronavaccinationer ges i fortsättningen på hälsostationen i centrum samt familjecentralens rådgivningsbyrå i centrum.

Du kan boka tid till coronavaccinering på adressen coronavaccinbokning.fi eller per telefon genom att be om återuppringning på numret 09 29683401.

THL rekommenderar 12–17-åringar som hör till riskgrupper en tredje coronavaccindos

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar att de 12–17-åringar som hör till de tidigare definierade riskgrupperna för allvarlig coronavirussjukdom ges en tredje coronavaccindos när det har gått minst sex månader sedan den andra vaccindosen. Det har redan tidigare utfärdats anvisningar att personer som fyllt 12 år och som har kraftig immunbrist erbjuds boosterdoser. 

Dessutom rekommenderar THL att en möjlighet till tredje vaccindos erbjuds också för andra 12–17-åringar än sådana som hör till riskgrupper, om det är nödvändigt av annat än medicinskt skäl, till exempel på grund av resa. Den tredje dosen kan ges 6 månader efter den andra.

Tidsbokningen för tredje coronavaccindos för 12–17-åringar har nu öppnats på coronavaccinbokning.fi. Om det inte är möjligt att elektroniskt boka tid, kan du lämna en begäran om återuppringning till hälsocentralens telefontjänst på numret 09 296 83401 (må–to 8–15.30 och fr 8–15), välj nummer 2, coronavaccin, så ringer vi upp dig.

Också Kyrkslättsbor kan få det nya coronavaccinet Nuvaxovid vid coronavaccinationsstället i Iso Omena i Esbo

 Novavax coronavaccin Nuvaxovid finns tillgängligt i kommunerna i HUS-området från och med vecka 10. Eftersom de som vill ha vaccinet antingen på grund av mRNA-vaccinets kontraindikation eller annan orsak är få, ges Novavax vaccin centraliserat endast vid vissa verksamhetsställen. Kyrkslättsbor har möjlighet att få coronavaccinet Nuvaxovid vid Esbos vaccinationsställe i Iso Omena.

Vaccinet rekommenderas för personer till vilka mRNA- eller adenovirusvektorvaccin inte kan ges. Vaccinet kan ges också till andra som fyllt 18 år som vill ha detta vaccinpreparat i stället för andra preparat. 

Till basvaccinationsserien hör 2 vaccineringar. Det rekommenderade dosintervallet är 6–12 veckor. En tredje dos av något annat vaccin ges 3–4 månader efter den andra dosen. Nuvaxovid-vaccinet ges tills vidare inte som tredje och fjärde dos förutom i undantagsfall.

Det finns inte nödvändigtvis genast tillräckligt med vaccin till alla villiga. Om det blir nödvändigt att prioritera vaccinets användning, är de som har det största behovet de som är helt ovaccinerade, 60 år fyllda och hör till medicinska riskgrupper. 

Nuvaxovid-vaccinet lämpar sig för nästan alla vuxna. Att man till exempel tidigare har insjuknat i en coronavirussjukdom hindrar inte att vaccinet ges. Vaccinet lämpar sig också för sådana som är gravida och sådana som ammar.

 

Om du vill ha Nuvaxovid-vaccinet  

Boka tid till Esbos vaccinationsställe genom att lämna ett telefonmeddelande på numret 09 816 34800 (må–fr kl. 8–18).

Aktuellt om coronavaccinationer 20.1.2022

Kyrkslätt har börjat ge de tredje coronavaccindoserna till alla över 18 år. Det är möjligt att få en tredje vaccindos när det har gått 4 månader sedan den andra vaccindosen. De som fyllt 60 år samt riskgrupperna kan få en tredje vaccindos när det har gått 3–4 månader sedan den andra vaccindosen. För personer med allvarlig immunbrist ska det vara 2 månader mellan vaccindoserna.

Tidsbeställningen till den tredje vaccindosen är för närvarande öppen för alla som fyllt 18 år. Du kan reservera tid i det elektroniska tidsbeställningssystemet coronavaccinbokning.fi

En fjärde coronavaccindos ges till dem som fyllt 12 år och har ett kraftigt nedsatt immunförsvar. Den fjärde boosterdosen kan ges då det gått 3–4 månader sedan den tredje dosen.

Tider till coronavaccinering kan reserveras i Centrum (Kirkkonummen Ostari), Veikkola (Veikkola hälsostation) och Masaby (Masaby hälsostation). Vi strävar efter att öppna flera tider i systemet, och det finns mycket rörlighet vad gäller tiderna. Om det alltså inte genast finns tider för en tredje vaccindos lönar det sig att senare på nytt titta i systemet om det finns tider. Alla tillgängliga vaccinationstider finns på coronavaccinbokning.fi. Om det inte är möjligt att elektroniskt boka tid, kan du lämna oss ett meddelande på numret 09 2968 3401 (må–to 8–15.30 och fr 8–15), välj nummer 2, coronavaccin, så ringer vi upp dig.

 

Vaccinering inom företagshälsovården

Det är också möjligt att få coronavaccin via företagshälsovården. Man kan fråga sin arbetsgivare om man kan få coronavaccineringar via företagshälsovården.

Tredje vaccindosen och tillfrisknande från covid-19

Den största delen av människorna behöver inte skydd av en tredje dos om de har tillfrisknat från coronavirussjukdom och fått två vaccindoser.

För 12 år fyllda med kraftigt nedsatt immunförsvar rekommenderar vi en tredje vaccindos, även om hen har tillfrisknat från coronavirussjukdom. En tredje dos rekommenderas för den här gruppen inom 3–4 månader från den förra vaccindosen eller tillfrisknande från sjukdom, enligt vilket som varit senast.

Vaccinering av barn

Vaccineringen av 5–11-åringar har börjat bra. Det finns ännu rikligt med lediga tider.  På Veikkola hälsostation ordnas lördag 5.2 en vaccinationsdag för barn och till den finns också lediga tider.

I Kyrkslätt ordnas inga separata coronavaccineringstider inom skolhälsovården eller rådgivningen, utan vaccineringarna har koncentrerats till vaccineringsstället. Du beaktar väl att vårdnadshavarnas samtycke till coronavaccinering av minderårig behövs i samband med vaccineringen. Om barnet kommer till vaccineringen med en vårdnadshavare, ska den andra vårdnadshavarens samtycke vara med skriftligt. Här är länken till blanketten för samtycke.

Om barnet insjuknat i corona kan vaccinet ges 4-6 månader efter insjuknandet.

Till den minderårigas (5-11 -årigas) coronavaccination behövs samtliga vårdnadshavarnas samtycke

Vårdnadshavarens samtycke till den minderårigas coronavaccination behövs i samband med vaccineringen. Ifall barnet kommer med den ena vårdnadshavaren, behövs den andra vårdnadshavarens skriftliga samtycke.

Länken till blanketten

En fjärde vaccindos för personer med kraftig immunbrist kan bokas

En fjärde vaccindos för personer med kraftig immunbrist kan nu reserveras.

Alla tidsbokningar i första hand elektroniskt via coronavaccinbokning.fi. Om det inte är möjligt att elektroniskt boka tid, kan du lämna oss ett meddelande på numret 09 296 83401 (må–to 8–15.30 och fr 8–15), välj nummer 2, coronavaccin, så ringer vi upp dig.

THL rekommenderar att 5–11 åriga barn på grund av sin sjukdom hör till riskgrupper tar coronavaccin

Följande sjukdomar eller tillstånd kan öka risken för svår coronasjukdom hos 5–11-åriga barn:

 • övervikt, barnets viktindex (ISO-BMI) över 30
 • organtransplantation eller stamcellstransplantation 
 • kraftig immunsuppressiv behandling som försämrar immunförsvaret 
 • medfödd eller sjuklig immunbrist
 • kroniska lungsjukdomar
 • hjärtsjukdomar
 • kronisk njursjukdom
 • svår kronisk leversjukdom
 • neurologiska sjukdomar som förorsakar andningssvikt eller ökar infektionskänsligheten
 • Downs syndrom
 • typ 1- och typ 2-diabetes
 • astma som kräver daglig medicinering.

Närmare information om riskgrupperna finns på THL:s webbplats.

5–11-åringarna erbjuds BioNTech-Pfizers Comirnaty-vaccin som är avsett för denna åldersgrupp.