Coronasituationen och -begränsningarna i Kyrkslätt ända till 12.9.2021

25.08.2021 12:11

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Kyrkslätt har från och med 12.8.2021 övergått till spridningsfasen av coronavirusepidemin, och för tillfället är största delen av Nyland i samma spridningsfas. På HUS-området är förekomsten av smitta räknat för de senaste två veckorna (24.8.) 297/100 000 invånare. I Kyrkslätt är motsvarande tal 142/100 000 invånare. Begränsningarna och rekommendationerna fortsätter trots detta i stort sett oförändrade, och tyngdpunkten i bekämpningen av epidemin har förflyttats till vaccinering.

Smittläget och vaccinationerna i Kyrkslätt

Under den s.k. fjärde vågen som började i juni har deltavarianten av coronaviruset, som kommit med turister in i landet, spridit sig i Kyrkslätt. Smittorna har snabbt spridit sig särskilt bland barn och unga. I Kyrkslätt har flest smittor förekommit i åldersgruppen 10–19 år, däremot har smittorna i åldersgruppen över 60 år varit enstaka. Smittorna anknyter i huvudsak till familjekretsen och den närmaste kretsen, turismen utomlands och privata tillställningar. De flesta Kyrkslättsbor som hamnat på sjukhus har varit ovaccinerade, och situationen är liknande även annanstans i Finland.

Deltavarianten är betydligt smittsammare än de tidigare virusvarianterna, varför det är svårt att förhindra spridningen. Det är sannolikt att viruset permanent kommer att cirkulera bland befolkningen. Också en del av dem som två gånger tagit vaccin kommer att insjukna, men för dem kommer också sjukdomen som förorsakas av deltavarianten i huvudsak att vara lindrig eller symtomfri. Kommunen rekommenderar alla som fyllt 12 år att ta vaccinet. De som fyllt 16 år kan boka vaccinationstid på coronavaccinbokning.fi, och vaccinationstider kan fås inom cirka 2 veckor. Också vaccinationerna av elever har börjat förra veckan i våra skolor, och under vecka 34 har de flesta barn som fyllt 12 år fått en vaccindos.

Offentliga evenemang och andra för allmänheten öppna lokaler

Det tidigare beslutet av Regionförvaltningsverket i Södra Finland om begränsningarna av offentliga tillställningar är fortfarande i kraft ända till 12.9.2021, och en eventuell ändring av beslutet meddelas vid behov separat.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 (tio) deltagare inomhus samt alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 (femtio) deltagare utomhus på området för kommunerna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

På dessa kommuners områden kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för 10 (tio) personer inomhus samt för 50 (femtio) personer på begränsade områden utomhus dock anordnas förutsatt att det faktiskt är möjligt för kunderna och deltagarna i verksamheten samt sällskapen att undvika närkontakt med varandra och att säkerheten kan säkerställas med iakttagande av de anvisningar som undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd utfärdat 31.5.2021.

Med närkontakt avses i detta beslut vistelse i samma utrymmen inomhus på mindre än två meters avstånd från varandra i mer än 15 minuter eller att fysisk kontakt med varandra och utomhus fysisk kontakt med varandra.

Det rekommenderas att arrangörer för evenemang, de som förvaltar kundutrymmen och arrangörer av verksamhet har en skriftlig hälsosäkerhetsplan.

Kommunens lokaler

Kommunens lokaler är öppna som normalt. Lokalerna meddelar närmare om sin verksamhet på sina egna webbsidor.

Rekommendation om användning av munskydd

Alla personer som fyllt 12 år rekommenderas använda munskydd inomhus. Utomhus rekommenderas munskydd när det är omöjligt att undvika närkontakt. Vi rekommenderar att i första hand använda kirurgiskt engångsmunskydd eller FFP2-munskydd utan ventil. Rekommendationen gäller även dem som två gånger fått coronavaccin. Munskydd rekommenderas till exempel:

I kollektivtrafiken
I skolor och läroanstalter från och med årskurs 6  
På arbetsplatser
I offentliga inomhuslokaler, så som kommunala lokaler och butiker
På utomhusevenemang när det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånd
Resenärer som anländer till Finland från riskområden då de förflyttar sig i karantän från inresepunkten eller om de under tiden för karantänen har en oundviklig orsak att röra sig utanför hemmet.

Hobbyverksamhet i grupp

Hobbyverksamhet i grupp är tillåten i alla inomhus- och utomhusutrymmen utan begränsningar beträffande gruppstorlek. Också tävlingsverksamhet tillåts i utrymmen inomhus och utomhus.

Man rekommenderar fortsättningsvis att man i mån av möjlighet undviker närkontakter. Det är bra att alltid använda munskydd i situationer där det är svårt att undvika närkontakter.

Det rekommenderas att arrangörer för evenemang, de som förvaltar kundutrymmen och arrangörer av verksamhet har en skriftlig hälsosäkerhetsplan.

Äldre och riskgrupper

Det rekommenderas att gästers besök i social- och hälsovårdsenheterna ordnas utomhus, om möjligt. Vi iakttar inom vår enhet sjukvårdsdistriktets regionala rekommendationer. Noggrannare uppgifter finns på enheternas egna webbplatser.

Statsrådet ger anvisningar till mat- och utskänkningsställena

Restriktioner som gäller mat- och utskänkningsställenas öppettider, utskänkningstider och antalet kundplatser genomförs enligt statsrådets förordning:

I Kyrkslätt får förplägnadsrörelserna från och med 22.8.2021 servera alkohol kl. 07.00–22.00 och hålla öppet kl. 05.00–23.00.

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda endast hälften av kundplatserna inomhus och utomhus. Övriga restauranger får på motsvarande sätt använda endast 75 procent av kundplatserna inomhus och utomhus.

Alla kunder i restaurangen ska såväl inomhus som utomhus ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande bordsyta.

Kunderna ska inomhus hänvisas till egna sittplatser. Restaurangen ska utarbeta och ge kunderna anvisningar om hur det är tillåtet att röra sig inomhus i samband med att de kommer till restaurangen eller avlägsnar sig därifrån, besöker rökrum eller toalett- och tvättrum samt hämtar mat och dryck. I praktiken är det således inte tillåtet att ordna till exempel dans eller karaoke.

Rekommendation om distansarbete

Distansarbete rekommenderas i stor omfattning både inom offentliga och privata sektorn på alla områden i accelerations- och spridningsfasen, och på arbetsplatserna ska man främja arrangemang som minskar närkontakter och andra riskfaktorer.

Privata träffar

Det rekommenderas att man följer begränsningarna som gäller sammankomster och företrädesvis ordnar möten utomhus. Man bör inte ordna sammankomster för över 10 personer inomhus, om man inte kan säkerställa säkerhetsavstånd på 2 meter mellan deltagarna.

Resor till och från utlandet

Vi rekommenderar att alla som reser utomlands tar coronavaccin. Rekommendationerna om testning av dem som återvänder till Finland gäller inte symtomfria personer som fått fullständig vaccinationsserie. Det rekommenderas att andra som anländer till Finland vid behov söker sig till coronatest vid inresa till landet och till ytterligare ett test tidigast 72 timmar efter återresa till landet enligt THL:s anvisningar. Man ska stanna i frivillig karantän tills man är försäkrad om ett negativt testresultat.

Karantäner och de som insjuknat i coronaviruset

Karantänen varar i allmänhet 10 dagar efter den senaste exponeringen, och beskedet om exponering kan komma i form av ett meddelande, ett SMS eller ett telefonsamtal. Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar rekommenderar inte förkortning av karantänen med 6 dygns exit-test. Det dröjer fortfarande att nå de exponerade, men vi försöker kontakta dem som insjuknat i coronaviruset per telefon inom ett dygn efter att testresultatet blivit färdigt.

Rekommendationerna är i kraft tills vidare. Om epidemisituationen kräver kan begräsningarna ändras.

Det rekommenderas fortfarande att man med låg tröskel söker sig till coronatest.

Fyr logo