Coronabegränsningarna i Kyrkslätt fr.o.m. 5.8.2021

04.08.2021 14:06

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

I en del av Nyland är coronavirusepidemin i spridningsfasen och i en del i accelerationsfasen. På HUS-området är förekomsten av smitta räknat för de senaste två veckorna 205/100 000 invånare. Den motsvarande siffran i Kyrkslätt är 197,5/100 000 invånare och i Kyrkslätt är epidemin i accelerationsfasen.

Offentliga evenemang och andra för allmänheten öppna lokaler

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 (tio) deltagare inomhus samt alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 (femtio) deltagare utomhus på området för kommunerna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

På dessa kommuners områden kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för 10 (tio) personer inomhus samt för 50 (femtio) personer på begränsade områden utomhus dock anordnas förutsatt att det faktiskt är möjligt för kunderna och deltagarna i verksamheten samt sällskapen att undvika närkontakt med varandra och att säkerheten kan säkerställas med iakttagande av de anvisningar som undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd utfärdat 31.5.2021.

Med närkontakt avses i detta beslut vistelse i samma utrymmen inomhus på mindre än två meters avstånd från varandra i mer än 15 minuter eller att fysisk kontakt med varandra och utomhus fysisk kontakt med varandra.

Bestämmelsen är i kraft under tiden 5.8–26.8.2021.

Det rekommenderas att arrangörer för evenemang, de som förvaltar kundutrymmen och arrangörer av verksamhet har en skriftlig hälsosäkerhetsplan.

Kommunens lokaler

Kommunens lokaler är öppna som normalt. Lokalerna meddelar närmare om sin verksamhet på sina egna webbsidor.

Rekommendation om användning av munskydd

Alla personer som fyllt 12 år rekommenderas använda munskydd i följande situationer:

  • I kollektivtrafiken
  • Personer som söker sig till coronatesttagning på vägen till testtagningen och tills testresultatet är klart, om det finns oundviklig orsak att röra sig utanför hemmet.
  • Resenärer som anländer till Finland från riskområden då de förflyttar sig i karantän från inresepunkten eller om de under tiden för karantänen har en oundviklig orsak att röra sig utanför hemmet.
  • Alltid när man rör sig på ställen där det finns andra människor

Inom undervisningen och småbarnspedagogiska tjänsterna beaktar man också undervisnings- och kulturministeriets och THL:s aktuella anvisningar.

Dessutom rekommenderar vi att man fortsätter att använda munskydd i kommunens arbets- och kundutrymmen om det inte finns ett hälsomässigt hinder för det. Personer som besöker utrymmena meddelas separat om undantag.

Hobbyverksamhet i grupp

Hobbyverksamhet i grupp är tillåten i alla inomhus- och utomhusutrymmen utan begränsningar beträffande gruppstorlek. Också tävlingsverksamhet tillåts i utrymmen inomhus och utomhus.

Man rekommenderar fortsättningsvis att man i mån av möjlighet undviker närkontakter. Det är bra att alltid använda munskydd i situationer där det är svårt att undvika närkontakter.

Det rekommenderas att arrangörer för evenemang, de som förvaltar kundutrymmen och arrangörer av verksamhet har en skriftlig hälsosäkerhetsplan.

Äldre och riskgrupper

Det rekommenderas att gästers besök i social- och hälsovårdsenheterna ordnas utomhus, om möjligt.

Noggrannare uppgifter finns på enheternas egna webbplatser.

Statsrådet ger anvisningar till mat- och utskänkningsställena

Restriktioner som gäller mat- och utskänkningsställenas öppettider, utskänkningstider och antalet kundplatser: enligt statsrådets anvisningar.

Rekommendation om distansarbete

Distansarbete rekommenderas i stor omfattning både inom offentliga och privata sektorn på alla områden i accelerations- och spridningsfasen, och på arbetsplatserna ska man främja arrangemang som minskar närkontakter och andra riskfaktorer.

Privata träffar

Det rekommenderas att man följer begränsningarna som gäller sammankomster. Man borde inte ordna sammankomster för över 10 personer inomhus, om man inte kan säkerställa säkerhetsavstånd på 2 meter mellan deltagarna.

Resor till och från utlandet

Beträffande resor utomlands och inresor från utlandet rekommenderas att man följer THL:s anvisningar. Personer som anländer till Finland rekommenderas söka sig till coronatest 72 timmar efter att de återvänt till landet. Det rekommenderas att man stannar i frivillig karantän tills man är försäkrad om ett negativt testresultat.

Rekommendationerna är ikraft tills vidare. Om epidemisituationen kräver kan begräsningarna ändras.

Det rekommenderas att man med låg tröskel söker sig till coronatest. Tidsbeställningen till coronavaccineringen är öppen för alla som fyllt 16 år.

Logo