Coronabegränsningarna i Kyrkslätt 17.5.2021–31.5.2021

12.05.2021 12:50

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Nyland befinner sig fortfarande i coronavirusepidemins spridningsfas, men antalet smittor håller på att minska. På HUS-området är förekomsten av smitta räknat för de senaste två veckorna 85,2/100 000 invånare då den motsvarande siffran i Kyrkslätt är 72,5/100 000 invånare. De flesta smittor har förorsakats av en virusvariant.

Offentliga tillställningar begränsas till sex personer

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands förbud mot ordnandet av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är i kraft till och med 17.5–31.5.2021. Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbereder sig dock för att med snabb tidtabell fatta eventuella nya beslut om situationen så kräver.

Inomhus och på regionalt begränsade områden utomhus kan man ändå ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 6 (sex) deltagare under förutsättning att man kan garantera säkerheten genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från 21.9.2020.

Öppning av coronabegränsningarna gradvis

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har förlängt det så kallade säkerhetsavståndsbeslutet till 31.5.2021. Enligt beslutet ska aktörerna som ansvarar för användningen av lokalerna försäkra sig om att kunderna har faktisk möjlighet att undvika närkontakt med varandra - man ska alltså kunna hålla säkerhetsavstånd i användningen av lokalerna.

Alla följande för allmänheten öppna offentliga lokaler som förvaltas av kommunen hålls stängda till och med 31.5.2021, med nedan beskrivna undantag. Det rekommenderas att privata aktörer stänger/håller motsvarande motions- och fritidslokaler stängda.

Biblioteken: Biblioteket har öppnat kundutrymmen begränsat från och med 5.5.2021. Mötes- och förhandlingsrummen är inte i bruk. Biblioteket meddelar närmare om verksamheten på sina webbsidor.

Ungdomsgårdarna: Ungdomsverksamheten genomförs på kommunens näridrottsplatser och andra uteområden i kommunen. Utöver detta fortsätter det patrullerande ungdomsarbetet och ungdomsarbetet på webben.

Simhallen: Simhallen öppnas från och med 17.5 begränsat för personer födda 1955 och äldre. Simhallen ger närmare anvisningar på sina webbsidor. Simhallen kan fortfarande också användas av de personer som har specialsimkort eller seniormotionskort +70 år.

Skyddsrummets idrottshall, konditionssalar, andra lokaler för innegymnastik och kvälls- och veckoslutsanvändningen i skolornas gymnastiksalar: Ledd hobbyverksamhet för personer födda 2001 och yngre har möjliggjorts från och med 5.5.2021 enligt separata anvisningar.

Invånarparker: Uteverksamheten i invånarparkerna har öppnats 5.5.2021. Wc-utrymmena får användas vid behov.

Kommunhuset: Kommunhusets dörrar har öppnats för vanligt uträttande av ärenden från och med 3.5.2021.

Eftersom den exceptionella situationen antas fortsätta ännu under våren och begränsningarna kan variera på olika orter är det fram till 31.5.2021 inte möjligt att hyra de stora sammanträdeslokalerna som förvaltas av kommunen, inklusive skolornas lokaler.

Hobbyverksamhet i grupp

Hobbyverksamhet ordnas enligt möjlighet på distans.

Hobbyverksamhet i grupp utomhus är tillåten för personer i alla åldrar med beaktande av sammankomstbegränsningarna. Det rekommenderas att man också utomhus iakttar 2 meter säkerhetsavstånd och undviker samåkning.

Det ordnas inga tävlingar, matcher eller serieverksamhet. Omklädningsrummen och servicebyggnaderna på uteområdena hålls stängda.

Ledd hobbyverksamhet för personer födda 2001 och yngre har möjliggjorts från och med 5.5.2021 begränsat även inomhus. Turernas innehavare meddelas separat om detta. Hobbyverksamheten ska genomföras i enlighet med anvisningarna som givits separat. Den största möjliga gruppstorleken är 10 personer. Verksamheten ska ordnas så att säkerhetsavståndet på 2 meter mellan deltagarna faktiskt upprätthålls under hela verksamheten.

Musikinstitutet, bildkonstskolan och medborgarinstitutet informerar sina kunder närmare om hur undervisningen ordnas enligt anvisningarna.

Möjligheterna att träna och tävla inom tävlings- och toppidrotten tryggas när det gäller proffsidrott med stöd av ett serielicensavtal eller idrottsavtal enligt UKM:s definition, landslagsverksamhet, idrottare som får stöd av Olympiska kommittén och UKM:s stipendieidrottare i samarbete med huvudstadsregionens idrottsakademi.

Kommunen rekommenderar att privata aktörer följer samma begränsningar.

Begränsningarna gäller till och med 31.5.2021.

Småbarnspedagogik och grundläggande utbildning

Inga ändringar görs i den småbarnspedagogiska verksamheten. Förskolan och årskurserna 1–10 inom den förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen fortsätter i närundervisning.

Vårfesterna inom den grundläggande utbildningen ordnas klassvis eller i mån av möjlighet utomhus. Festerna ordnas med iakttagande av de principer som främjar hälsosäkerheten i närundervisning (tillräckliga säkerhetsavstånd, munskydd osv.). Man kan inte ta med vårdnadshavare eller annan publik till festerna, utan man kan ordna en möjlighet för dem att följa festerna med distansförbindelse.

Anvisningarna är i kraft under förutsättning att coronaepidemiläget inte blir värre på nytt eller att myndigheten för smittsamma sjukdomar inte utfärdar nya anvisningar eller beslut.

Gymnasieutbildning

Gymnasiernas studentfester ordnas för abiturienterna på platsen, men man kan ta med publik till festerna, utan festerna streamas så att de kan följas hemma.

Festerna ordnas med iakttagande av de principer som främjar hälsosäkerheten i närundervisning (tillräckliga säkerhetsavstånd, munskydd osv.). Storleken på det tillgängliga utrymmet bestäms enligt maximiantalet abiturienter som på samma gång deltar i festen.

Anvisningarna är i kraft under förutsättning att coronaepidemiläget inte blir värre på nytt eller att myndigheten för smittsamma sjukdomar inte utfärdar nya anvisningar eller beslut.

Äldre och riskgrupper

Äldre och riskgrupper bör ägnas särskild uppmärksamhet. Begränsningar av besök på social- och hälsovårdsenheter, inklusive enheter som tillhandahåller vård och omsorg dygnet runt:

· antalet besökare inomhus och besökens längd begränsas. Dessa övervakas. Besök i gemensamma lokaler tillåts inte. Närmare information om enheternas besöksförfarande finns på enheternas webbplatser. Man kan också kontakta enheten för mera information.

· dessutom rekommenderas besök utomhus, om det är möjligt.

Begränsningarna gäller till och med 31.5.2021.

Statsrådet ger anvisningar till mat- och utskänkningsställena

Restriktioner som gäller mat- och utskänkningsställenas öppettider, utskänkningstider och antalet kundplatser: enligt statsrådets anvisningar.

Stark rekommendation om användning av munskydd för personer som fyllt 12 år

THL rekommenderar användning av munskydd för personer som fyllt 12 år. I epidemins accelerationsfas och fasen för samhällsspridning gäller munskyddsrekommendationen grundskolor från sjätte klassen samt läroanstalter på andra stadiet och högskolor. I grundskolan genomförs munskyddsrekommendationen enligt årskurs oberoende av enskilda elevers ålder.  Det är skäl att följa munskyddsrekommendationen. Man får använda egna munskydd om man så önskar. Munskydd behöver inte användas om det finns ett hälsomässigt hinder för det.

Kyrkslätts kommun uppmanar alla att noggrant följa följande rekommendationer av Nylands regionala samordningsgrupp:

Rekommendation om användning av munskydd för personer som fyllt 12 år

·       i kollektivtrafiken samt i taxibilar, både chaufför och passagerare

·       i offentliga lokaler och under offentliga evenemang

·       i privata tjänsteleverantörers lokaler (t.ex. affärer, banker osv.)

·       i läroanstalter, högskolor och ungdomsarbetet

·       i hobbyverksamhet

·       på arbetsplatser

·       för personalen inom hälso- och sjukvården i patient- och klientarbetet.

Kommunen betonar vikten av att följa munskyddsrekommendationerna. Man behöver dock inte använda munskydd om det finns ett hälsomässigt hinder för det.

Rekommendation för distansarbete och användning av munskydd på arbetsplatser

Det rekommenderas att arbetsgivare ordnar distansarbete i alla arbetsuppgifter där det också tillfälligt är möjligt. Ifall distansarbete inte är möjligt rekommenderas att arbetsgivaren instruerar att använda munskydd i alla arbetsutrymmen, också om det är möjligt att hålla skyddsavstånd. Munskydd behöver inte användas om det finns ett hälsomässigt hinder för det. På arbetsplatser bör måltider och kaffepauser delas upp.

Privata träffar

Det rekommenderas att privata sammankomster begränsas till högst sex (6) personer.

Rekommendationen gäller till och med 31.5.2021.

De som smittats och de som vårdar den som insjuknat

Det rekommenderas att sådana som smittats och de som vårdar den som insjuknat följer THL:s anvisningar för den som smittats av coronaviruset och den som vårdar den som insjuknat.

Vi meddelar nästa gång om begränsningarna vecka 21.

Fyrlogo