Coronabegränsningarna i Kyrkslätt 1.4–30.4.2021

26.03.2021 13:12

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet Coronasituationen

Nyland befinner sig fortfarande i coronavirusepidemins spridningsfas. Ökningen i antalet nya smittfall har avtagit/stannat, men antalet smittfall är fortfarande högt. På HUS-området är förekomsten av smitta räknat för de senaste två veckorna 345/100 000 invånare då den motsvarande siffran i Kyrkslätt är 102/100 000 invånare. Virusvarianten som smittar lätt orsakar uppskattningsvis mer än hälften av alla smittfall i Kyrkslätt.

De flesta coronabegränsningarna och rekommendationerna som givits tidigare fortsätter i Kyrkslätt till och med 30.4.2021.

Offentliga tillställningar begränsas till sex personer

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands förbud mot ordnandet av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är i kraft till och med 14.4.2021. Alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med mer än sex personer är förbjudna och även mindre sammankomster borde undvikas alltid då det är möjligt.

Det är möjligt att ordna tillställningar med högst sex personer men då måste man till fullo och mycket noga följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkra avstånd och hygienrutiner. Av sammankomsterna med högst sex personer bör bara de absolut nödvändigaste ordnas, till exempel lagstadgade och stadgeenliga företags och sammanslutningars möten. Det rekommenderas att sådana möten ordnas på distans om det bara är möjligt.

Kommunens offentliga lokaler hålls stängda

Alla följande för allmänheten öppna offentliga lokaler som förvaltas av kommunen hålls stängda till och med 30.4.2021 (vård- och omsorgsnämnden fattar ett separat beslut i ärendet 30.3.2021). Det rekommenderas att privata aktörer stänger/håller motsvarande motions- och fritidslokaler stängda.

Lokaler som stängs:

·       biblioteken

·       ungdomslokalerna

·       simhallen

·       skyddsrummets idrottshall, andra lokaler för innegymnastik och kvälls- och veckoslutsanvändningen i skolornas gymnastiksalar

·       gymmen

·       invånarparkerna

·       klubbarna inom småbarnspedagogiken

·       kommunhuset, uträttande av ärenden endast med tidsbeställning eller genom att ringa på dörrklockan

Skolornas eftermiddagsklubbar fortsätter sin verksamhet.

Biblioteket erbjuder avhämtningstjänst för lånematerial och återlämningsmöjlighet. På bibliotekets webbplats finns mera information om verksamheten.

I kommunhuset kan man uträtta ärenden med tidsbeställning eller genom att ringa på dörrklockan. Tidsbeställning per telefon på numret 040 1269 605 (vaktmästaren) eller via servicekontoret på numret 09 2967 2220. Dörrklockan finns vid sidodörren mot köpcentret Kirkkonummen Ostari.

Begränsningarna gäller till och med 30.4.2021.

Eftersom den exceptionella situationen antas fortsätta ännu under våren och begränsningarna kan variera på olika orter är det fram till 30.4.2021 inte möjligt att hyra de stora sammanträdeslokalerna som förvaltas av kommunen, inklusive skolornas lokaler.

Begränsningar för hobbyverksamhet i grupp

Hobbyverksamhet i grupp som anordnas av kommunen inomhus och utomhus för barn födda år 2007 och barn som är äldre än det är avbruten till och med 30.4.2021.

Hobbyverksamhet ordnas enligt möjlighet på distans. Det ordnas inga tävlingar, matcher eller serieverksamhet. Nya turer beviljas inte. Omklädningsrummen och servicebyggnaderna på uteområdena hålls också stängda.

I inomhus- och utomhuslokaler som förvaltas av kommunen tillåts hobbyverksamhet i grupp i begränsad utsträckning för barn födda 2008 och yngre. Turernas innehavare har meddelats om detta. Hobbyverksamheten ska genomföras i enlighet med anvisningarna som givits separat. Den största möjliga gruppstorleken är 10 personer. Verksamheten ska ordnas så att säkerhetsavståndet på 2 meter mellan deltagarna faktiskt upprätthålls under hela verksamheten.

Kommunen rekommenderar att barn som är födda år 2007 och barn som är äldre än det inte heller deltar i hobbyverksamhet i andra lokaler än kommunens lokaler, och inte heller i andra kommuner.

Musikinstitutet, bildkonstskolan och medborgarinstitutet informerar sina kunder närmare om hur undervisningen ordnas enligt anvisningarna. Också idrottstjänsterna informerar sina kunder närmare antingen per telefon eller e-post om arrangemangen gällande den ledda motionen.

Möjligheterna att träna och tävla inom tävlings- och toppidrotten tryggas när det gäller proffsidrott med stöd av ett serielicensavtal eller idrottsavtal enligt UKM:s definition, för landslagsverksamhet, idrottare som får stöd av Olympiska kommittén och UKM:s stipendieidrottare i samarbete med huvudstadsregionens idrottsakademi.

Kommunen rekommenderar att privata aktörer följer samma begränsningar.

Begränsningarna gäller till och med 30.4.2021.

Småbarnsfostran och grundläggande utbildning

Inga ändringar görs i den småbarnspedagogiska verksamheten. Förskolan och årskurserna 1–6 inom den grundläggande utbildningen fortsätter i närundervisning så som hittills. Klubbarna inom småbarnspedagogiken och invånarparkerna hålls fortfarande stängda.

Distansundervisningen för årskurserna 7–9 fortsätter till 5.4

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har 25.3.2021 beslutat med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar att läroanstalterna inom Nylands sjukvårdsdistrikt stängs på så sätt att lokalerna inte får användas för att ordna undervisning för årskurserna 7–9 eller för påbyggnadsundervisningen under tiden 29.3–5.4.2021. Således fortsätter eleverna i årskurserna 7–9 och i påbyggnadsundervisningen med distansstudier åtminstone t.o.m. 5.4.2021. Skolorna informerar noggrannare om undervisningsarrangemangen.

Gymnasieutbildningen fortsätter på distans

Spridningen av coronaviruset och smittsituationen kräver att de nuvarande begränsningsåtgärderna fortsätter och därför fortsätter gymnasieutbildningen i Kyrkslätt på distans till och med 11.4.2021.

Studentskrivningarna fortsätter i enlighet med det som tidigare meddelats. Rektorerna/gymnasierna meddelare separat om hur provveckan genomförs.

Äldre och riskgrupper skyddas noga

Äldre och riskgrupper bör ägnas särskild uppmärksamhet. Begränsningar av besök på social- och hälsovårdsenheter, inklusive enheter som tillhandahåller vård och omsorg dygnet runt:

· antalet besökare inomhus och besökens längd begränsas. Dessa övervakas. Besök i gemensamma lokaler tillåts inte. Närmare information om enheternas besöksförfarande finns på enheternas webbplatser. Man kan också kontakta enheten för mera information.

· dessutom rekommenderas besök utomhus, om det är möjligt.

Begränsningarna gäller till och med 30.4.2021.

Statsrådet ger anvisningar till mat- och utskänkningsställena

Restriktioner som gäller mat- och utskänkningsställenas öppettider, utskänkningstider och antalet kundplatser: enligt statsrådets anvisningar.

Stark rekommendation om användning av munskydd för personer som fyllt 12 år

THL rekommenderar användning av munskydd för personer som fyllt 12 år. I epidemins accelerationsfas och fasen för samhällsspridning gäller munskyddsrekommendationen grundskolor från sjätte klassen samt läroanstalter på andra stadiet och högskolor. I grundskolan genomförs munskyddsrekommendationen enligt årskurs oberoende av enskilda elevers ålder.  Det är skäl att följa munskyddsrekommendationen. Man får använda egna munskydd om man så önskar. Munskydd behöver inte användas om det finns ett hälsomässigt hinder för det.

Kyrkslätts kommun uppmanar alla att noggrant följa följande rekommendationer av Nylands regionala samordningsgrupp:

Rekommendation om användning av munskydd för personer som fyllt 12 år

·       i kollektivtrafiken samt i taxibilar, både chaufför och passagerare

·       i offentliga lokaler och under offentliga evenemang

·       i privata tjänsteleverantörers lokaler (t.ex. affärer, banker osv.)

·       i läroanstalter, högskolor och ungdomsarbetet

·       i hobbyverksamhet

·       på arbetsplatser

·       för personalen inom hälso- och sjukvården i patient- och klientarbetet.

Kommunen betonar vikten av att följa munskyddsrekommendationerna. Man behöver dock inte använda munskydd om det finns ett hälsomässigt hinder för det.

Rekommendation för distansarbete och användning av munskydd på arbetsplatser

Det rekommenderas att arbetsgivare ordnar distansarbete i alla arbetsuppgifter där det också tillfälligt är möjligt. Ifall distansarbete inte är möjligt rekommenderas att arbetsgivaren instruerar att använda munskydd i alla arbetsutrymmen, också om det är möjligt att hålla skyddsavstånd. Munskydd behöver inte användas om det finns ett hälsomässigt hinder för det. På arbetsplatser bör måltider och kaffepauser delas upp.

Begränsningar gällande passagerarantal inom kollektivtrafiken

Traficom har fattat ett beslut om begränsningar i passagerarantal under tiden 27.3–25.4.2021. Antalet passagerare i väg- och spårtrafiken begränsas till hälften i HUS-området.

Det rekommenderas att man inte ordnar privata träffar

Det rekommenderas att närkontakter begränsas till personer i samma hushåll eller närstående som till varaktigheten kan likställas med det. Det rekommenderas att man inte ordnar andra privata träffar eller familjesammankomster. Det rekommenderas fortfarande att deltagande i begravningar eller minnesstunder begränsas till endast ett mycket litet antal närstående.

Rekommendationen gäller till och med 30.4.2021.

De som smittats och de som vårdar den som insjuknat

Det rekommenderas att sådana som smittats och de som vårdar den som insjuknat följer THL:s anvisningar för den som smittats av coronaviruset och den som vårdar den som insjuknat.

 

""