Byggprojekt i centrala Kyrkslätt

Våra webbsidor uppdateras som bäst och deras structur ändras något. Uppdaterade uppgifter om de nya projekten publiceras på sidan under våren.
Ytterligare information om projekten: kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi


Projekt: Anläggning av gång- och cykelväg på Volsvägen

Beskrivning:

I detta projekt anläggs en gång- och cykelväg på landsväg 11255 på avsnittet Kvarnbyvägen- Ingelsvägen. Volsvägen som leder från Kyrkslätts centrum mot Veikkola är en jämförelseviskrokig och smal, tungt trafikerad landsväg. Med projektet förbättras fotgängarnas säkerhet avsevärt och en sammanhängande gåpng- och cykelväg från centrum ända till Ingelsvägen uppstår.

Preliminär tidtabell:

Byggandet ska inledas sommaren 2019.

Hänt hittills:


Projekt: Förnyande av trafikljus

Beskrivning:

I detta projekt förnyas trafikljusen i centrum samt i korsningen mellan Gamla Kustvägen och Knutsvägen. I projektet saneras dessutom den närliggande busshållplatsen.

Preliminär tidtabell:

Avsikten är att projektet blir färdigt under sommaren 2019.

Hänt hittills:


Projekt: Cykelparkeringen i Hermainensparken

 

Beskrivning:

I detta projekt byggs cykelparkeringen i Hermainensparken. Cykelparkeringen kommer franför allt att tjäna infartsparkeringen på arbetsvägen men är fritt tillgänglig för alla som uträttar sina ärenden på centrumområdet med cykel. Projektet genomförs i samarbete med Traficom, och staten har beviljat investeringstöd för projektet.

Preliminär tidtabell:

Avsikten är att cykelparkeringen blir färdig under hösten 2019.

Hänt hittills:


Projekt: Sanering av busshållplatser

Beskrivning:

I detta projekt saneras och förnyas busshållplatser och skyddstak. Busshållplatser saneras på NTM-centralens vägar: en hållplats vid Bredberget på Gamla Kustvägen och en hållplats på Överbyvägen. Dessutom renoveras en hållplats på Lindalsvägen.

Preliminär tidtabell:

Saneringarna ska bli färdiga under hösten 2019.

Hänt hittills:


Projekt: Byggande av ändringen av parkeringsplatserna på gårdsgatan Västerbacken

Beskrivning:

Västerbacken har byggts som gårdsgata med några bilplatser. I projektet görs ändringar i bilplatsernas läge och antalet bilplatser på gatan.

Preliminär tidtabell:

Projketet ska bli färdigt senast hösten 2019.

Hänt hittills:


Projekt: Ändring av Lysmaskgrändens vändplats

Beskrivning:

I detta projekt ändras Lysmaskgrändens vändplats så att trafiken på gatan och underhållet av gatan blir smidigare.

Preliminär tidtabell:

Avsikten är att projektet blir färdigt under sommaren 2019.

Hänt hittills:


Projekt: Byggande av stationsområdet, skede 1

Beskrivning:

I detta projekt byggs områdema enligt planen, Stationsbågen, Stationsparken, Tjänstevägen, Wiksvägen, Slättvägen, Järnvägsparkens område, parkeringsområden och gång- och cykelvägar.

Preliminär tidtabell:

Byggentreprenaden är klar hösten 2019.

Hänt hittills:

Bygget är i gång. Entreprenör är Oy Göran Hagelberg Ab.

Gatuplaner


Projekt: Byggande av gator och parken på Vattentornsbackens detaljplaneområde

Beskrivning:

Byggandet av Vattentornsbacken har delats in i två delar. I det första skedet byggs den västra delen av området som omfattar den nya Åängsvägen, gång- och cykeltrafikbron över Jolkbyån till idrottsparken och parkstråken. I samma entreprenad byggs som komplettering till funktionerna på Jokirinteen oppimiskeskus gård ett motionsområde för barn, en gatubandyplan, en allaktivitetsarena, en streetbasketplan och område för utemotion. jokkirinteen oppimiskeskus ligger invid Åängsvägen som ska byggas.

Preliminär tidtabell:

Det första skedet planeras bli färdigt sommaren 2020.

Hänt hittills:

Till entreprenör valdes på basis av konkurrensutsättning Oy Göran Hagelberg Ab.

Byggnadsarbetet har inletts sommaren 2018.

Under hösten och början av vintern har grundförstärkningar och jordkärningar utförts och vattenledningar byggts på området.

På åkerområdet mellan områdena Jolkby och Kyrkvalla har anläggningen av parksråkar inletts genom avlägsnande av ytjord.

Gatuplaner

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy som ansvarat för planeringen av kommunaltekniken på området har gjort en video som presenterar en mer visuell bild av det kommande området och där man ser hur de olika konstruktionerna placerar sig i terrängen. Videon är bara en digital modell, inte den slutliga byggnadsplanen. I slutet av videon ser vi också planen för det andra byggnadsskedet. Andra skedet inleds tidigast år 2021.


Project: Sanering av underfarten under stationen

Beskrivning:

Vid saneringen av underfarten under järnvägsstationen renoveras ytorna grundligt, plattformstaken iståndsätts och taket på den södra rampen ändras till glastäckt. Projektet är gemensamt mellan Trafikverket och kommunen.

Preliminär tidtabell:

Det första skedet planeras bli färdigt sommaren 2019.

Hänt hittills:

På basis av avbudsförfarande valdes Destia Oy till entreprenör för objektet.

Arbetet inleddes sommaren 2018.