Byggnadstillsyn

Med hjälp av rådgivning, tillstånds- och beslutsbehandling samt övervakning främjar byggnadstillsynen ett miljöanpassat byggande samt övervakar byggandets och den byggda miljöns kvalitet.

Givande av tillståndsbeslut

Byggnadstillsynens beslut publiceras på sidan Lupapisteen julkipano.

Byggnads- och miljönämndens tillståndsbeslut ges efter anslag då parterna anses ha fått del av det. Besvärstiden är 30 dagar från delgivningen av besluten.

Tjänsteinnehavarbesluten fattas på måndagar. Tillståndsbesluten ges efter anslag. Tiden för ändringssökande är 14 dagar från delgivningen av beslutet.

Förteckningarna över beviljade lov är framlagda också på servicekontoret i kommunhuset (Ervastvägen 2).

Byggnadstillsynens arkiv- och sakkunnigtjänster

Tillståndsbesluten fr.o.m. år 2005 finns i byggnadstillsynens närarkiv. Man kan fråga efter dem på e-post på adressen asiakirjatilaukset.rakennusvalvonta(at)kirkkonummi.fi.

Se byggnadstillsynens servicetaxa.

Äldre tillståndshandlingar finns i centralarkivet. Materialet beställs helst med beställningsblanketten eller per e-post på adressen arkisto(at)kirkkonummi.fi. Vid mer omfattande beställningar lönar det sig att kontakta arkivet i förväg och meddela vilka uppgifter du behöver. Leveranstiden varierar beroende på begärans omfattning, arbetssituationen och basuppgifternas exakthet. Ursprungliga dokument lånas endast ut till kommunens enheter.

På kopieringsservicens sidor finns kopierings- och skanningstjänster samt prislista.

Beakta:

Byggnadstillsynen i Kyrkslätt övergår 21.5.2018 från arkivering av tillståndshandlingar i pappersformat till enbart elektronisk förvaring av handlingar. Godkända huvudritningar stämplas elektroniskt, varefter parterna i projektet har tillgång till dem i e-tjänsten som pdf-filer. Kunden ska printa huvudritningarna och de ska framföras vid det inledande mötet och vara tillgängliga på byggplatsen.Kyrkslätts kommun har en egen avgiftsbelagd kopieringstjänst. Via den kan man beställa utskrifter av ritningarna.

Kontaktuppgifter: kopiolaitos@kirkkonummi.fi

Det förekommer tyvärr dröjsmål i vår kundbetjäning för tillfället. Vi gör vårt bästa för att behandla ert ärende så fort som möjligt.

Aktuellt:

Det förekommer tyvärr fördröjningar i vår service för tillfället, eftersom alla personalresurser inom byggnadstillsynen inte är tillgängliga just nu. Ärendehandläggningen kan hopa sig under våren och sommaren och under semesterperioden.  Vi gör vårt bästa för att behandla era ärenden så fort som möjligt.