Byggnadstillsyn

Med hjälp av tillstånds- och beslutsbehandling samt övervakning främjar byggnadstillsynen ett miljöanpassat byggande samt övervakar byggandets och den byggda miljöns kvalitet.

Tillståndsbesluten är offentligt framlagda på elektronisk anslagstavla (Ervastvägen 2) tillsammans på sidan Lupapisteen julkipano.