Bygglovsavgifter

Byggnadstillsynen uppbär en tillstånds- och tillsynsavgift enligt taxan som gäller vid tidpunkten. I samband med bygglovsavgiften uppbärs också en teckningsavgift för byggnadens plats och en avgift för lägessyn.

Målet för perspektivet ”En balanserad ekonomi” i den av kommunfullmäktige godkända kommun- och servicestrategin är att täcka driftskostnaderna med inkomsterna från en aktiv taxe- och avgiftspolitik. Strategins kritiska framgångsfaktor är att ”kommunen effektivt utnyttjar sina möjligheter att prissätta tjänster genom att på ett jämlikt sätt beakta avgiftspolitikens två grundläggande uppgifter: finansiering av verksamheten och styrd användning av tjänster”.

Den nuvarande taxan gällande avgifterna för byggnadstillsynens gransknings- och tillsynsuppgifter samt för övriga myndighetsuppgifter har godkänts av byggnads- och miljönämnden 21.6.2022 § 88 och den trädde i kraft 1.8.2022.

Bygglovsavgifter

Servicetaxa