Byggande eller ändring av fastighetsbestämt avloppsvattensystem

Avloppsvattensystemet behöver inte förnyas om:

– fastigheten är en s.k. fastighet på torr mark, dvs. den ligger varken på under 100 meters avstånd från ett vattendrag eller havet eller på klassificerat grundvattenområde.

– bygglovet för fastigheten har beviljats år 2004 eller senare.

– fastigheten ansluts till avloppsnätet.

– fastigheten har ett avloppsvattensystem som uppfyller de nuvarande kraven och som har godkänts av en myndighet.

– fastigheten används för stadigvarande boende och fastighetsinnehavaren är född före 9.3.1943.

– fastigheten har bärvatten och utetoalett.

 

Avloppsvattensystemet ska förnyas om:

– din fastighet är byggd före år 2004 och ligger på strandområde, dvs. på högst 100 meters avstånd från ett vattendrag eller havet eller på klassificerat grundvattenområde. Avståndet mellan fastigheten och vattendraget fastställs genom att man mäter avståndet från väggen på byggnaden som bildar avloppsvatten till strandlinjen.

https://kirkkonummi.karttatiimi.fi/ 

Miljöförvaltningens karta över områden som omfattas av övergångsperioden. Observera att uppgifterna är riktgivande.

http://syke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=71791c7856da4f268b68ffb62e2a532d

Förpliktelsen att förnya avloppsvattensystemet grundar sig på miljöskyddslagen (527/2014).

På andra än känsliga områden ska avloppsvattensystemet repareras eller förnyas om man på fastigheten

– bygger en vattentoalett.

– reparerar eller ändrar vatten- och avloppsanläggningar.

– gör ett reparations- eller ändringsarbete som förutsätter bygglov.

 

För byggande eller förnyande av avloppsvattensystem behöver man alltid tillstånd.

Undantag från behandlingskraven gällande hushållsvatten (miljövårdslagen 527/2014, 156d §) kan sökas hos miljövården fr.o.m. 31.10.2019.

 

Hur ansöker jag om tillstånd?

Tillståndet ansöks hos byggnadstillsynen.

Tillståndsansökningar och begäran om anvisningar lämnas via tjänsten Lupapiste.fi.

Ansök om åtgärdstillstånd om byggnads- och ändringsarbetena på fastigheten endast gäller avloppsvattensystemet, som t.ex. byggande av ett nytt system eller ändringar av det gamla systemet.

 

Om man på fastigheten gör reparationer eller ändringar som förutsätter bygglov ingår även förnyande eller ändring av avloppsvattensystemet i samma tillståndsprövning.

Bifogade handlingar för tillståndet

1. Kommunens blankett "Fastighetsspecifik avloppshantering som bilaga till byggnadslovs- eller åtgärdstillståndsansökan". Ifyllningsanvisningar för kommunens blankett finns i slutet av blanketten.

2. En plan för avloppsvattensystemet. Planen ska vara uppgjord av en behörig projekterare. Planen ska uppfylla kraven i följande avloppsvattenföreskrifter:

Miljöskyddslagen (527/2014),
avloppsvattenförordningen (157/2017) och
Kyrkslätts kommuns miljöskyddsföreskrifter

Planen ska basera sig på tillräckliga terräng-, grundvatten- och jordmånsundersökningar.

3. En situationsplan, varav ska framgå avloppsvattensystemets läge och avloppsvattnets utlopps- och infiltreringsställen samt avstånden till hushållsvattenbrunnar, vattendrag och till gränsen eller vägen. Vid placeringen av systemet ska man beakta att avloppsvattensystemet kan underhållas och vid behov tömmas av en slambil.

4. Officiellt planutdrag. Kan beställas av geoinformationstjänsterna (beställningsblankett).

Efter godkänt tillståndsbeslut

Efter godkänt tillståndsbeslut fungerar man enligt anvisningarna nedan:

1. Ansökan till byggarbetsledare för fastighetens vatten- och avloppssystem

En fva-arbetsledareska godkännas för åtgärden innan åtgärden inleds. Man ansöker om godkännande med blanketten, som samtidigt fungerar som inledande anmälan (från byggnadstillsynen)

2. Fotona om systemet vilket placeras under jorden

Avloppsvattenanläggningar som placeras under jorden ska fotograferas innan de täcks in. Bilderna förvaras på fastigheten.

3. Fva-arbetsledarens inspektionsblankett

Fva-arbetsledaren granskar och godkänner det färdiga systemet. I fråga om granskningen fyller man i blanketten tarkastuslomake jätevesijärjestelmästä kvv-työnjohtajalle (från byggnadstillsynen) 

4. Bruks- och underhållsanvisningarna för avloppsvattensystemet förvaras på fastigheten.

Allmän information om behandling av avloppsvatten utanför vattenförsörjningsverkets verksamhetsområde

Information om avloppsvattenbehandling på glesbygdsområden, användning och underhåll av systemen samt om företag inom branschen finns bl.a. på adresserna http://vesiensuojelu.fi/jatevesi/ och http://www.ymparisto.fi/hajajatevesi.

Mer information om uppgörandet av avloppsvattenutredningen och modellblanketter finns till exempel på miljöförvaltningens webbsidor. Utredningen, serviceboken samt bruks- och underhållsanvisningarna ska bevaras på fastigheten och vid behov visas till tillsynsmyndigheten.

Allmän rådgivning i ärenden gällande glesbygdens avloppsvatten ges också av Västra Nylands avloppsvattenprojekt för glesbygden, tilläggsinformation och kontaktuppgifter.

Tjänsten Vesihuoltotulkki hjälper fastighetsinnehavaren att välja ett avloppsvattensystem. Applikationen ersätter inte avloppsvattenplanen som görs av en planerare.

Helsingforsregionens miljötjänster HRM ansvarar för transporten av slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar i Kyrkslätt fr.o.m. 1.4.2017. Ytterligare information från HRM:s kundtjänst: https://www.hsy.fi.

HRM:s föreskrifter om avfallshanteringen innehåller mer detaljerade föreskrifter om behandling av slam som uppkommer vid boende. Föreskrifterna finns på HRM:s webbplats.

Miljöförvaltningens anvisningar till fastighetsägare finns här: https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Byggande/Byggnadsprojekt/Installationstekniska_system_VVS/Glesbebyggelsens_avloppsvatten/Till_fastighetsagare


Reglering av avloppsvatten förnyades 3.4.2017. Kommunförbundets sida om avloppsvatten i glesbygden: https://www.kommunforbundet.fi/sakkunnigtjanster/samhalle-och-miljo/vattentjanster/avloppsvatten-i-glesbygden.