Bruksregler och avgifter

Användningsregler för Kyrkslätts bibliotek

Bibliotekskort

Du får ett personligt bibliotekskort, lånerätt och en PIN-kod på biblioteket eller bokbussen. Det första bibliotekskortet är gratis. Du får kortet när du visar upp ett giltigt identitetsbevis med foto och personnummer. För att få ett bibliotekskort bör du ha en adress i Finland. Om du inte har finländskt personnummer gäller ditt bibliotekskort för ett år i taget.

En person under 18 år får bibliotekskortet med skriftligt samtycke av en myndig målsman. Målsmannen är ansvarig för det material som lånas på den minderårigas bibliotekskort samt för användningen av bibliotekets övriga tjänster, apparatur och utrymmen.

Bibliotekskortet är personligt. Du ska alltid visa upp det när du lånar och vid behov även vid andra tillfällen då du använder bibliotekets tjänster. Du är ansvarig för det material som har lånats på ditt bibliotekskort. Om du förlorar bibliotekskortet ska du omedelbart anmäla detta till biblioteket. Efter att du har anmält det förlorade kortet är du inte längre ansvarig för material som lånats på kortet. Biblioteket spärrar det kort som anmälts som förlorat. Biblioteket uppbär en avgift för ett nytt kort.

Du kan kontrollera och uppdatera dina kontaktuppgifter genom att logga in på dina uppgifter på www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi eller genom att utan dröjsmål meddela biblioteket om ändringar i dina kontaktuppgifter.

Daghem, skolor, övriga anstalter eller sammanslutningar får ett bibliotekskort för ett år i taget. Kortet tilldelas en ansvarsperson som ser till att kortet används på ett ändamålsenligt sätt. En anställd vid anstalten eller sammanslutningen får med samtycke av ansvarspersonen låna på anstaltens eller sammanslutningens bibliotekskort.

Till bibliotekskortet behöver du en PIN-kod om du använder bibliotekets webbtjänster, det meröppna biblioteket eller låneautomaterna. Du får koden på biblioteket eller på bokbussen genom att visa upp bibliotekskortet. Vi ger inte koden per e-post eller per telefon.

Att låna, reservera och förnya

Lånetiderna är följande:

 • den allmänna lånetiden 28 dygn
 • tidningar, DVD-skivor, Blu-ray-skivor och motionsredskap 14 dygn
 • snabblån 14 dygn

Vid behov kan även andra lånetider tillämpas. Lånets förfallodag framgår av lånekvittot. Du kan få ett e-postmeddelande om att förfallodagen närmar sig om du har uppgett din e-postadress i bibliotekets kundregister.

Du kan förnya lånet högst fem gånger. Du kan inte förnya lånet om materialet är reserverat eller om du har förlorat lånerätten. Du kan förnya lånet genom att logga in på dina kunduppgifter på webbiblioteket på www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi. Du kan också förnya lånet på biblioteket, på bokbussen eller per telefon.

Du kan återlämna material på huvudbiblioteket, Masaby bibliotek, Veikkola bibliotek och i bokbussen.

Du kan reservera material avgiftsfritt ur Kyrkslätts biblioteks samling. Du får ett meddelande per e-post, SMS eller brev om reserveringar som du kan avhämta.

Vid utlåning av bildupptagningar och spel iakttar biblioteket de lagstadgade åldersgränserna.

Avgifter och ersättning av material

Användningen av biblioteket är i regel gratis. Biblioteket uppbär dock en avgift för försenat, försvunnet och skadat material samt för fjärrlån. Om du återlämnar eller förnyar materialet efter förfallodagen uppbär biblioteket en förseningsavgift samt eventuella indrivningskostnader. Förseningsavgifterna börjar ackumuleras på den fjärde dagen efter förfallodagen.

Biblioteket uppbär inte förseningsavgifter av personer under 18 år eller för material som lånats på barnavdelningen. Biblioteket uppbär dock indrivningskostnaderna av kunden.

Om du trots påminnelser inte har återlämnat det du lånat skickar biblioteket dig en faktura. När du får en faktura ska du utöver priset för ersättning av materialet också betala faktureringskostnaderna (6 €) och de ackumulerade förseningsavgifterna.

Du kan ersätta försvunnet eller skadat material antingen mot avgift eller med motsvarande material. Du kan dock inte ersätta filmupptagningar med motsvarande upptagning på grund av upphovsrättsavgiften. Även om du senare återlämnar materialet till biblioteket betalar biblioteket inte tillbaka de ersättningar som du har betalat.

Biblioteket är inte ersättningsskyldigt om den lånade upptagningen skadar kundens apparat.

Mer information om avgifter som biblioteket uppbär och anvisningar för ersättning av material finns på webbplatsen.

Att förlora och återställa lånerätten

Du förlorar lånerätten om

 • biblioteket har skickat dig en faktura på försenat material
 • du har 20 euro eller mera i obetalda avgifter
 • du har tappat bort eller skadat bibliotekets material

Du får din lånerätt tillbaka när du har

 • betalat de ackumulerade avgifterna och ersättningarna
 • återlämnat det fakturerade materialet
 • ersatt det försvunna eller det skadade materialet

Att förlora rätten att använda biblioteket

Du kan förlora din rätt att använda biblioteket för utsatt tid om du trots anmärkningar upprepat och väsentligt stör bibliotekets verksamhet, äventyrar dess säkerhet eller skadar bibliotekets material.

Förbudet mot att använda biblioteket kan vara i högst 30 dagar. Användningsförbudet utfärdas som tjänsteinnehavarbeslut. Du kan yrka på rättelse av beslutet enligt kommunallagen. Innan användningsförbudet utfärdas har du rätt att bli hörd. Förbudet antecknas i bibliotekets kundregister. Anteckningen avlägsnas när användningsrätten återställs efter utsatt tid.

Fjärrlån

Om det material du vill låna inte finns på Kyrkslätts bibliotek kan det beställas från någon annan del av Finland eller från ett annat land. Fjärrlån är avgiftsbelagt.

Användning av det meröppna biblioteket

Användning av det meröppna biblioteket förutsätter ett skriftligt godkännande av särskilda regler för användning av det meröppna biblioteket. Reglerna för användning finns på bibliotekets webbplats.

Kund- och låneregistrets dataskydd

Låntagarens och målsmannens uppgifter lagras i kundregistret. Biblioteket har rätt att registrera kundens personnummer (Dataskyddslagen 1050/2018 §29).

Uppgifterna används endast för att sköta biblioteksärenden. Biblioteket ansvarar för att registret följer den lagstiftning som gäller vid tidpunkten. Kyrkslätts biblioteks kundregister är en del av Kyrkslätts kommuns fritidstjänsters kundregister. Personuppgifter kan endast överlåtas till de instanser som nämns i dataskyddsbeskrivningen för registret. Dataskyddsbeskrivningen för Kyrkslätts kommuns fritidstjänsters kundregister finns till påseende på biblioteket och på https://www.kyrkslatt.fi/dataskydd

Avgifter

Förseningsavgifter

Förseningsavgifterna börjar ackumuleras på den fjärde dagen efter förfallodagen

 • förseningsavgift/dygn/lån 0,20 €
 • förseningsavgiftens maximibelopp/lån 6 €
 • förseningsavgifternas maximibelopp högst 30 €/kund

Förseningsavgifter uppbärs inte av personer under 18 år eller för material som lånats på barnavdelningen.

Förseningspåminnelser och fakturering

 • 1. Påminnelsen 3 dygn försenat
 • 2. Påminnelsen 21 dygn försenat
 • 3. Påminnelsen 42 dygn försenat
 • Fakturering 60 dygn försenat

Om materialet inte återlämnats 60 dagar efter förfallodagen uppbärs följande avgifter

 • faktureringstillägg 6 € + förseningsavgifter totalt + materialets pris

Första och andra påminnelsen sänds endast via e-post.

Fjärrlån

 • Fjärrlån 4 €
 • Fjärrlån från andra länder än Finland debiteras enligt den avgift som leverantören fastställt
 • För kopior debiteras den avgift som leverantören fastställt.
 • Mikrofilmer (1-6 rullaa) 9 €
 • Mikrokort (1-1500 korttia) 9 €

Förnyande av bibliotekskort

 • 18 år fyllda 4 €
 • under 18 år 2 €

Utskrifter och kopior

Svartvit

 • A4 20 cent/sida
 • A4 40 cent/dubbelsidig
 • A3 40 cent/sida
 • A3 80 cent/dubbelsidig

Färg

 • A4 60 cent/sidaA4 1,20 €/dubbelsidig
 • A3 1,20 €/sida
 • A3 2,40 €/dubbelsidig

Fotopapper

 • A4 70 cent/sida

Ersättningsavgifter för material

DVD, Blu-ray

 • vuxen 40 €/st
 • ungdoms 20 €/ st

Tidningar

 • vuxen 4 €/st
 • ungdoms 2 € /st

För övrigt material uppbärs i faktureringsskedet det pris på verket som bibliotekssystemets databas ger.

Biblioteksdirektören 30.9.2019