Bruksregler och avgifter

Bruksregler

Välkomna till biblioteket!

Bibliotekets utrymmen och samlingar står avgiftsfritt till allas förfogande.

Lånerätt och bibliotekskort

För att få bibliotekskort, som berättigar till lånerätt, skall låntagaren visa upp identitetsbevis och förbinda sig att följa dessa låneregler. Person under 15 år samt institution eller samfund får lånerätt med borgensmans skriftliga samtycke. Adress- och namnförändringar samt förlust av bibliotekskort skall ofördröjligen anmälas till biblioteket.

Bibliotekskortet är personligt och skall alltid uppvisas när man lånar och vid behov även vid andra tillfällen, då man använder sig av bibliotekets serviceformer. För förnyande av förlorat eller skadat bibliotekskort uppbärs avgift.

Kunden ansvarar för material, som lånats på det egna kortet. Ansvaret gäller även material, som lånats på kort som försvunnit, tills dess kortets ägare anmält till biblioteket att kortet försvunnit.

Lånerätten går förlorad om inte lånat material återlämnas eller förstört material ersätts. Då skuldgränsen på 10 € är uppnådd träder också låneförbud och förbud att använda bibliotekets datorer i kraft. Den som uppträder störande på biblioteket kan fråntas rätten att använda biblioteket.

Lån och återlämning

Lånetiden är beroende av material 28, 14 eller 7 dygn. Vid behov kan även andra tider tillämpas. Lånetidens förfallodag syns på lånekvittot. Lånetiden kan förlängas högst fem gånger, såvida materialet inte är reserverat.

Lånen kan också förnyas via Internet eller per telefon. Kyrkslätts biblioteks eget material kan reserveras kostnadsfritt.

För material som återlämnas efter förfallodagen uppbärs förseningsavgift. Förseningsavgift uppbärs inte av barn under 15 år eller för material från barnavdelningen. Om lånen trots påminnelser inte returneras, skickas en räkning och låneförbud träder i kraft. Vid faktureringsskedet måste oreturnerat material ersättas, dessutum uppbärs ett faktureringstillägg (6 €). Låneförbudet upphör då materialet returneras eller ersätts och avgifterna betalas.

Ersättning av material

Kunden är skyldig att ersätta förlorat eller skadat material med motsvarande material eller genom att betala den avgift som meddelas av biblioteket. Biblioteket återbetalar inte avgift som erlagts för oreturnerat material.

Fjärrlån

Material som inte finns i Kyrkslätts bibliotek kan förmedlas från andra bibliotek. Fjärrlåneservicen är avgiftsbelagd.

Övrigt

Om av-media som lånats på biblioteket skadar kundens apparatur, är biblioteket inte skyldigt att ersätta skadan. Biblioteket svarar inte heller för de skador bibliotekets av-media förorsakar tredje part.

Sekretesskydd

Låntagarregistret används endast för låneövervakning. Kunden har enligt personuppgiftslagen rätt att granska sina uppgifter.

Biblioteksdirektören 02.06.2015

Registerbeskrivning 20.04.2018 (pdf)

Bruksregler för Masaby meröppna bibliotek (pdf)