Boendetjänster

.....

Serviceboende innebär självständigt boende, tillräcklig service och god boendetrygghet, vid behov dygnet runt. Boendetjänster ordnas i första hand med stöd av handikappservicelagen och i andra hand med stöd av lagen om utvecklingsstörda.

Boendetjänster ordnas enligt kundens individuella behov och önskemål. I ordnandet av tjänster beaktas olägenheter och verksamhetsbegränsningar som personens handikapp förorsakar samt personens livsmiljö och livssituation. Dessa bedöms tillsammans med kunden och de närstående.

Boendetjänster kan ordnas i det egna hemmet, i ett grupphem eller i någon annan plats som bäst passar personen själv. Stöd och hjälp ordnas enligt kundens behov dygnet runt eller som deldygnsvård.

Boendetjänster kompletteras vid behov med andra behövliga tjänster. Sådana kan vara till exempel hemvård, stöd för närståendevård, personlig assistans enligt handikappservicelagen, transporttjänster, ändringsarbeten i bostaden samt dag- och arbetsverksamhet.

När det gäller serviceboende anses som gravt handikappad en person som på grund av sin skada eller sjukdom behöver en annan persons hjälp för att klara av dagliga funktioner fortlöpande, under olika tider på dygnet eller annars i särskilt stor utsträckning. Det finns inte särskild skyldighet att ordna serviceboende ifall tillräcklig omsorg om den gravt handikappade inte kan tryggas genom stödåtgärder inom den öppna vården. Serviceboende handlar inte om vård, omsorg eller övervakning utan i första hand boende och aktivt eget liv.

I boendetjänster betalar kunden bostadens hyra och alla andra kostnader i anslutning till det vardagliga livet själv.

Serviceboende söks från handikappservicen med en ansökan. Samtidigt är det möjligt att alternativt ansöka om ordnande av boende enligt lagen om utvecklingsstörda, om förutsättningarna i handikappservicelagen inte uppfylls. Socialarbetaren inom handikappservice gör helhetsbedömningen och serviceplanen tillsammans med kunden och de närstående.

Handikappade
Boende
personer med funktionsnedsättning / utvecklingsstörda, personer med funktionsnedsättning / personer med utvecklingsstörning