Bildnings- och fritidssektorn

Bildnings- och fritidstjänsterna påverkar varje kommuninvånares liv genom att erbjuda mångsidig småbarnspedagogik, undervisning och utbildning, kultur och ungdomsverksamhet samt idrotts- och bibliotekstjänster på de båda inhemska språken.

Kontaktuppgifter:

Mikael Flemmich tf. direktör för bildningsväsendet, sektordirektör för bildnings- och fritidssektorn, chef för svensk dagvård och utbildning tfn 040-7330264

Leila Kurki utbildningsdirektör tfn 050-3370479

Anu Vesiluoma direktör för småbarnsfostran tfn 040-5867290

Katja Linnakylä fritidsdirektör tfn  040-5884926

Tiina Koivisto förvaltningschef tfn 050-4137439

E-postadresser är i formatet fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

 

Bildnings- och fritidssektorns organisationsschema

Bildnings- och fritidssektorns projekt