Bidragsanslag för ungdomstjänster 2022

29.12.2021 10:00

Kategori: Kungörelse

Verksamhetsbidrag kan ansökas av föreningar som idkar ungdomsverksamhet i Kyrkslätts kommun och av vars medlemmar 2/3 är kyrkslättbor under 29 år. Sådana föreningar är lokala medlemsföreningar av riksomfattande ungdomsorganisation samt registrerade och oregistrerade lokala ungdomsföreningar. Av oregistrerade ungdomsföreningar förutsätts dock, att de har stadgar och att deras förvaltning, verksamhet och ekonomi är organiserad så som i en registrerad förening och att namntecknarna är myndiga. Verksamhetsbidrag beviljas för understödande av föreningens fortlöpande verksamhet. Bidrag beviljas till sådana ungdomsföreningars verksamhet som har påbörjat verksamheten senast under föregående kalenderår. Bildnings- och fritidsnämnden beslutar årligen vilken del av verksamhetsbidraget som beviljas på basis av de godkända funktionella mätetalen. 

Årsbidraget kan täcka högst 85 % av bidragstagarens av fritidssektionens godkända utgifter under året i fråga. 

Vid sidan av sökande som är berättigade till verksamhetsbidrag kan projektbidrag beviljas också till registrerade och oregistrerade Kyrkslättsföreningar och till ungas fria verksamhetsgrupper. 

Bidragsansökningarna skall göras på särskilda ansökningsblanketter och dessa, inklusive bilagor, skall tillställas före utgången av den i kungörelsen nämnda tidpunkten på adressen:
Kyrkslätts kommun, ungdoms- och idrottstjänster, Ervastvägen 2, postadress Kyrkslätts kommun, PB 20, 02401 KYRKSLÄTT.
Den fullständiga kungörelsen finns på Kyrkslätts kommuns websidor. 

Försenade ansökningar beaktas inte

Ytterligare information: Kyrkslätts kommun, ungdoms- och idrottstjänster (09) 296 71 

29.12.2021 Kyrkslätts kommun, ungdoms- och idrottstjänster

Bidragsformer och ansökningstider

Förskott på verksamhets bidrag
kan sökas före 31.1.2022 kl. 15.30
Förening som enligt bidragsreglementet kan beviljas verksamhetsbidrag kan på ansökan beviljas förskott på verksamhetsbidraget.  

Verksamhetsbidrag                           14 000 €
kan sökas före 31.3.2022 kl. 15.30 

Verksamhetsutrymmesbidrag               3 000 €
kan sökas före 31.3.2022 kl. 15.30
Till hyror och underhållskostna­der för fastighet, som sökanden själv äger eller hyr och som huvudsakligen används för ungdomsverksamhet (söks på förhand på basis av planer) 

Projektbidrag                   sammanlagt 15 000 € 

Projektbidrag kan sökas året om och ansökan skall lämnas till bildnings- och fritidsnämnden minst 21 dygn före evenemang eller tillställning. Bidrag utbetalas mot godtagbara verifikat eller retroaktivt enligt överenskommelse. Bidrag kan användas bara till det ändamål för vilket det har beviljats. 

Projektbidrag: Evenemang och materiel för verksamheten. Projektbidrag beviljas för sådan verksamhet som inte understöds med verksamhetsbidrag, t.ex. för läger, utflykter, projekt, utbildning, nationell och internationell verksamhet samt materiel av engångskaraktär i anslutning till verksamheten. 

Projektbidrag: Förebyggande av utslagning. Projektbidrag beviljas för projekt och evenemang som genomförs i Kyrkslätt och som är avsedda att förebygga utslagning av barn och unga.  Projektbidrag beviljas för verksamhet som är avsedd för grupper i behov av särskilt stöd.  Projekten genomförs på egen hand eller i samarbete med bildnings- och fritidsnämnden eller andra förvaltningar i kommunens ungdomsutrymmen eller andras verksamhetsutrymmen eller platser som är avsedda för ungdom. Evenemang som beviljas bidrag skall vara gratis (eller ha en skälig deltagaravgift). 

Projektbidrag: Ungas fria verksamhetsgrupper. För verksamhet i ungas fria grupper i Kyrkslätt (t.ex. för inspelningskostnader) 

Projektbidrag: Påbörjande av verksamhet (startbidrag). En ungdomsförening eller -grupp som inleder sin verksamhet kan ansöka om startbidrag för utgifter för påbörjande av verksamheten. Föreningar kan emellertid inte under samma år få både startbidrag och verksamhetsbidrag. 

Hederspris
Bildnings- och fritidsnämnden kan om den så önskar belöna en inom ungdomsarbetet meriterad Kyrkslättbo eller -organisation med hederspris.

Ungdomstjänsternas coronaprojektbidrag 2022 

-Detta projektbidrag kan sökas av registrerade och oregistrerade lokala ungdomsföreningar med säte i Kyrkslätt av vars medlemmar 2/3 är Kyrkslättsbor under 29 år. Av oregistrerade ungdomsföreningar förutsätts dock att de har stadgar och att deras förvaltning, verksamhet och ekonomi är organiserade så som i en registrerad förening och att namntecknarna är myndiga. 

Ansökningstid 31.3.2022 före kl. 15.30, 6 000 €  

Villkor för coronaprojektbidrag:
-Grunden för beviljande av bidraget är utveckling av hobbyverksamheten för barn och unga och att få hobbyutövarna tillbaka till hobbyerna.
-I ansökan ska man redogöra för på vilket sätt verksamheten som ansökan gäller utvecklar barns och ungas hobbyverksamhet och lockar utövarna tillbaka till fritidsintressena.
-Verksamheten ordnas i Kyrkslätt.
-Målgrupp för den planerade verksamheten är barn och unga under 18 år i Kyrkslätt.
-Man kan söka bidrag på basis av en plan eller verksamhet som redan förverkligats.
-Till ansökan ska fogas en kostnadskalkyl över hur utgifterna fördelats eller verifikat över kostnaderna för verksamheten.
-En självfinansieringsandel är inte en förutsättning för ansökan eller beviljande av bidrag. 

Bokföring och redovisning över användning:
-Verksamheten som coronabidraget gäller ska avskiljas tydligt i föreningens bokslut.
-Bidragssumman ska användas under år 2022 till användningsändamålet som nämns i beslutet.
-Om användningen av coronaprojektbidraget ges en skild redovisning där man redogör för utfallet av verksamheten, deltagarantalen, övriga specialdrag och fördelningen av utgifter och inkomster.
-Coronaprojektbidragen inkluderas inte i maximinivån för bidrag, vilken fastställts i bidragsreglementet, då bidragen beviljas år 2022 och redovisningarna över användningen bedöms.