Bidragsanslag för ungdomstjänster

20.12.2018 17:10

Kategori: Kungörelse

BIDRAGSANSLAG FÖR UNGDOMSTJÄNSTER

Fritidssektionen i Kyrkslätt kungör för ansökan i 2019 års budget beviljade

Verksamhetsbidrag kan ansökas av föreningar som idkar ungdomsverksamhet i Kyrkslätts kommun och av vars medlemmar 2/3 är kyrkslättbor under 29 år. Sådana föreningar är lokala medlemsföreningar av riksomfattande ungdomsorganisation samt registrerade och oregistrerade lokala ungdomsföreningar. Av oregistrerade ungdomsföreningar förutsätts dock, att de har stadgar och att deras förvaltning, verksamhet och ekonomi är organiserad så som i en registrerad förening och att namntecknarna är myndiga. Verksamhetsbidrag beviljas för understödande av föreningens fortlöpande verksamhet. Bidrag beviljas till sådana ungdomsföreningars verksamhet som har påbörjat verksamheten senast under föregående kalenderår. Fritidssektionen beslutar årligen vilken del av verksamhetsbidraget som beviljas på basis av de godkända funktionella mätetalen.

Årsbidraget kan täcka högst 85 % av bidragstagarens av fritidssektionens godkända utgifter under året i fråga.

Vid sidan av sökande som är berättigade till verksamhetsbidrag kan projektbidrag beviljas också till registrerade och oregistrerade Kyrkslättsföreningar och till ungas fria verksamhetsgrupper. Projektbidrag kan sökas året om och ansökan skall lämnas till fritidssektionen minst 21 dygn före evenemang eller tillställning. Bidrag utbetalas mot godtagbara verifikat eller retroaktivt enligt överenskommelse. Bidrag kan användas bara till det ändamål för vilket det har beviljats. I projekt som beviljas projektbidrag kan personalutgifterna utgöra högst 50 % av de totala kostnaderna.

Projektbidrag: Evenemang och materiel för verksamheten. Projektbidrag beviljas för sådan verksamhet som inte understöds med verksamhetsbidrag, t.ex. för läger, utflykter, projekt, utbildning, nationell och internationell verksamhet samt materiel av engångskaraktär i anslutning till verksamheten.

Projektbidrag: Förebyggande av utslagning. Projektbidrag beviljas för projekt och evenemang som genomförs i Kyrkslätt och som är avsedda att förebygga utslagning av barn och unga.  Projektbidrag beviljas för verksamhet som är avsedd för grupper i behov av särskilt stöd.  Projekten genomförs på egen hand eller i samarbete med fritidssektionen eller andra förvaltningar i kommunens ungdomsutrymmen eller andras verksamhetsutrymmen eller platser som är avsedda för ungdom. Evenemang som beviljas bidrag skall vara gratis (eller ha en skälig deltagaravgift).

Projektbidrag: Ungas fria verksamhetsgrupper. För verksamhet i ungas fria grupper i Kyrkslätt (t.ex. för inspelningskostnader) 

Projektbidrag: Påbörjande av verksamhet (startbidrag). En ungdomsförening eller -grupp som inleder sin verksamhet kan ansöka om startbidrag för utgifter för påbörjande av verksamheten. Föreningar kan emellertid inte under samma år få både startbidrag och verksamhetsbidrag.

Verksamhetsutrymmesbidrag

Till sökande som är berättigad till fritidssektionens verksamhetsbidrag kan beviljas verksamhetsutrymmesbidrag till hyror och underhållskostnader för en fastighet som den sökande själv äger eller hyr och som huvudsakligen används för ungdomsverksamhet. Antalet användartimmar för grupper för personer under 29 år, som deltar i verksamheten, inverkar på det beviljande bidragsbeloppet.

Hederspris

Fritidssektionen kan om den så önskar belöna en inom ungdomsarbetet meriterad kyrkslättbo eller -organisation med hederspris.


Bidragsansökningarna skall göras på särskilda ansökningsblanketter och dessa, inklusive bilagor, skall tillställas före utgången av den i kungörelsen nämnda tidpunkten på adressen:
- Kyrkslätts kommun, ungdomstjänster, Ervastvägen 2,  postadress Kyrkslätts kommun, PB 20, 02401 KYRKSLÄTT.


Försenade ansökningar beaktas inte.


Den fullständiga kungörelsen finns till påseende på Kyrkslätts kommunhus, Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt


Ytterligare upplysningar: ungdomsdirektör Seppo Savikuja tfn 040-5884925, fritidssekreterare Risto Rossi tfn 040-7538906, e-post:  förnamn.efternamn@kirkkonummi.fi

FRITIDSSEKTION


BIDRAGSFORMER OCH ANSÖKNINGSTIDER


Fritidssektionen har 19.12.2018 § 79 beslutat dela in ungdomstjänsternas bidragsanslag 32 000 € i följande bidragsformer samt kungöra bidragen för ansökan:


FÖRSKOTT PÅ VERKSAMHETS BIDRAG
Förening som enligt bidragsreglementet kan beviljas verksamhetsbidrag kan på ansökan beviljas förskott på verksamhetsbidraget.  Som förskott på verksamhetsbidrag kan beviljas 100 - 5 000 €. Ansökan om förskott avfattas på blankett. Ansökningshandlingarna för verksamhetsbidragets förskott skall före 31.1.2019 klockan 16.00 lämnas på adressen: Kyrkslätts kommun, ungdomstjänster, besöksadress Ervastvägen 2, postadress Kyrkslätts kommun, PB 20, 02401 KYRKSLÄTT


VERKSAMHETSBIDRAG                             14 000 €
kan sökas före 31.3.2019 kl. 16.00


VERKSAMHETSUTRYMMESBIDRAG     3 000  €
(som söks på förhand på basis av planer) till hyror och underhållskostna­der för fastighet, som sökanden själv äger eller hyr och som huvudsakligen används för ungdomsverksamhet, kan sökas före kan sökas före 31.3.2019 kl. 16.00

 
PROJEKTBIDRAG                    sammanlagt 15 000 €
Projektbidrag kan sökas året om och ansökan skall lämnas till fritidssektionen minst 21 dygn före evenemang eller tillställning. Bidrag utbetalas mot godtagbara verifikat eller retroaktivt enligt överenskommelse. Bidrag kan användas bara till det ändamål för vilket det har beviljats.

Projektbidrag: Evenemang och materiel för verksamheten. Projektbidrag beviljas för sådan verksamhet som inte understöds med verksamhetsbidrag, t.ex. för läger, utflykter, projekt, utbildning, nationell och internationell verksamhet samt materiel av engångskaraktär i anslutning till verksamheten.

Projektbidrag: Förebyggande av utslagning. Projektbidrag beviljas för projekt och evenemang som genomförs i Kyrkslätt och som är avsedda att förebygga utslagning av barn och unga.  Projektbidrag beviljas för verksamhet som är avsedd för grupper i behov av särskilt stöd.  Projekten genomförs på egen hand eller i samarbete med fritidssektionen eller andra förvaltningar i kommunens ungdomsutrymmen eller andras verksamhetsutrymmen eller platser som är avsedda för ungdom. Evenemang som beviljas bidrag skall vara gratis (eller ha en skälig deltagaravgift).

Projektbidrag: Ungas fria verksamhetsgrupper. För verksamhet i ungas fria grupper i Kyrkslätt (t.ex. för inspelningskostnader)

Projektbidrag: Påbörjande av verksamhet (startbidrag). En ungdomsförening eller -grupp som inleder sin verksamhet kan ansöka om startbidrag för utgifter för påbörjande av verksamheten. Föreningar kan emellertid inte under samma år få både startbidrag och verksamhetsbidrag.

Hederspris

Fritidssektionen kan om den så önskar belöna en inom ungdomsarbetet meriterad Kyrkslättbo eller -organisation med hederspris.