Bidrag till lokala kulturföreningar år 2022

29.12.2021 09:00

Kategori: Kungörelse

Ansökningstider
Verksamhetsavtalsbidrag
33 250 € och förskott på dem, ansökan senast 15.1.2022 kl. 16.00
Förskott på allmänna bidrag, senast 31.1.2022 kl. 16.00.
Allmänna bidrag 53 000 €, senast 31.3.2022 kl. 16:00.
Projektbidrag
– Projektbidrag till registrerade organisationer 9 000 €, senast 31.3.2022 kl. 16.00.
– Projektbidrag till oregistrerade sammanslutningar och grupper 2 000 €, senast 31.3.2022 kl. 16.00.
- Projektbidrag till registrerade organisationer 3 130 €, ansökan senast 30.9.2022 kl. 16:00
I fördelningen av allmänna bidrag och projektbidrag ligger tyngdpunkten på kulturverksamhet för barn och unga och på utveckling av den lokala verksamheten.
Hederspris
– 1 000 €, ansökningstid senast 31.3.2022 kl. 16:00.
Grund för beviljande är förtjänstfullt konst- och kulturarbete av en ung person.
Hederspris kan beviljas till en meriterad organisation eller medlem i en organisation från Kyrkslätt. Förslagen ska göras på en blankett för ändamålet. 

Kulturtjänsternas coronaprojektbidrag 2022
– 12 000 € senast 31.3.2022 kl. 16.00
– 7 000 € senast 30.9.2022 kl. 16.00
Enligt villkoren i bilagan ”Kulttuuripalveluiden koronakohdeavustukset 2022” till bildnings- och fritidsnämndens beslut 1.12.2021 § 82. 

Försenade ansökningar beaktas inte

Postadress:
Kyrkslätts kommun / Bildnings- och fritidsnämnden / Bidrag / Kultur
PB 20
02401 KYRKSLÄTT
E-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi 

Ansökningsanvisningar
Grunderna för beviljande av bidrag och övriga bidragsvillkor har fastställts i bidragsreglementet för Kyrkslätts kommuns kulturtjänster.
Bidragsansökan görs på kulturtjänsternas ansökningsblankett. Ansökningshandlingarna finns på adressen  https://www.kyrkslatt.fi/bidrag-for-kulturforeningar
samt på kommunens servicekontor på Ervastvägen 2, Kyrkslätt.
Ytterligare information: Kyrkslätts kommun, kulturtjänster, (09) 296 71, kulttuuri@kirkkonummi.fi 

29.12.2020 Kyrkslätts kommun, kulturtjänsterna 

Ytterligare information

Bidrag kan beviljas lokala kulturföreningar för att stöda den lokala kulturverksamheten. Bidragen är avsedda att stödja och skapa förutsättningar för kultur- och konstutbud, hembygds- och bildningsarbete samt professionell och amatörmässig konstutövning.
Bidrag som avses i detta bidragsreglemente beviljas inte lokala föreningar som för samma ändamål får anslag eller bidrag av något annat kommunalt organ i Kyrkslätt.
Bidrag beviljas inte privatpersoner (med undantag av hedersprisen). 

Verksamhetsavtalsbidrag
Verksamhetsavtalsbidrag kan sökas av en registrerad förening som ordnar eller tillhandahåller kulturtjänster i Kyrkslätt eller en förening som har lämnat in registreringsansökan före utgången av juni månad föregående år. 

Den förening som får verksamhetsavtalsbidrag förbinder sig att genomföra den verksamhet som är föremål för bidraget enligt ansökan och att vid behov förhandla med kulturväsendet om hur verksamheten ska genomföras och hur man ska informera om den samt annat som främjar en resultatrik verksamhet. 

Ansökan om förskott på verksamhetsavtalsbidrag
En förening som har sökt verksamhetsavtalsbidrag kan på ansökan beviljas förskott på verksamhetsavtalsbidraget. 

Verksamhetsbidrag, allmänna bidrag
Allmänt bidrag kan sökas av en i Kyrkslätt hemmahörande, registrerad förening eller en förening som har lämnat in registreringsansökan före utgången av juni månad föregående år. Föreningens huvudsakliga syfte enligt reglerna ska vara kulturverksamhet. En förening som ansöker om allmänt bidrag ska ha minst 10 personmedlemmar, varav tre av fem (60 %) ska vara bosatta i Kyrkslätt.  Av bidraget beviljas ca 90 % på basis av verksamhetsindikatorerna. 

Ansökan om förskott på allmänna bidrag
En förening som enligt bidragsreglementet kan få allmänt bidrag, kan på ansökan beviljas förskott på det allmänna bidraget. 

Verksamhetsbidrag, projektbidrag
Utöver dem som är berättigade till allmänt bidrag för kulturtjänster kan sådana registrerade föreningar ansöka om bidrag, vilkas huvudsakliga uppgift enligt stadgarna är annan än kulturverksamhet, samt av särskilda skäl också oregistrerade sammanslutningar och grupper. 

Speciella villkor: Den oregistrerade gruppen eller det oregistrerade samfundet har minst tre medlemmar, varav minst en är bosatt i Kyrkslätt. Projektet genomförs i Kyrkslätt under år 2021.  Bidraget avses användas för professionell och amatörmässig konstutövning, t.ex. ordnande av olika slags evenemang, utbildning inom området kulturverksamhet eller forskning och publikationer. 

Projektbidrag kan beviljas för följande ändamål
- professionell och amatörmässig utövning av kulturverksamhet, t. ex. ordnande av enskilda evenemang
- utbildning som hör samman med kulturverksamhet
- anskaffning av utrustning och material för verksamheten
- undersökningar och publikationer
- upprätthållande och skötsel av museibyggnader och -samlingar
- kostnader för verksamhetslokaler (hyror och andra lokalkostnader, som inte omfattas av verksamhetsutrymmesbidrag som beviljas för användning av användningsturer i kommunens lokaler) 

Kulturens coronaprojektbidrag 2022
– Detta projektbidrag kan sökas av i Kyrkslätt registrerade föreningar eller föreningar som har lämnat in registreringsansökan före utgången av juni månad föregående år. Föreningens huvudsakliga uppgift ska enligt stadgarna vara kulturverksamhet. Bidrag kan också sökas av oregistrerade föreningar eller grupper med minst 3 medlemmar, av vilka minst 1 är från Kyrkslätt.
- Ansökningstid 31.3.2022 före kl. 16.00, 12 000 €
- Ansökningstid 30.9.2022 före kl. 16.00, 7 000 € 

Villkor för coronaprojektbidrag
– Grunden för beviljande av bidraget är utveckling av hobbyverksamheten för barn och unga och att få hobbyutövarna tillbaka till hobbyerna.
– I ansökan ska man redogöra för på vilket sätt verksamheten som ansökan gäller utvecklar barns och ungas hobbyverksamhet och lockar utövarna tillbaka till fritidsintressena.
– Verksamheten ordnas i Kyrkslätt.
– Målgrupp för den planerade verksamheten är barn och unga under 18 år i Kyrkslätt.
– Man kan söka bidrag på basis av en plan eller verksamhet som redan förverkligats
– Till ansökan ska fogas en kostnadskalkyl över hur utgifterna fördelats eller verifikat över kostnaderna för verksamheten.
– En självfinansieringsandel är inte en förutsättning för ansökan eller beviljande av bidrag.
Bokföring och redovisning över användning
– Verksamheten som coronabidraget gäller ska avskiljas tydligt i föreningens bokslut.
– Bidragssumman ska användas under år 2022 till användningsändamålet som nämns i beslutet.
– Om användningen av coronaprojektbidraget ges en skild redovisning där man redogör för utfallet av verksamheten, deltagarantalen, övriga specialdrag och fördelningen av utgifter och inkomster.
– Coronaprojektbidragen inkluderas inte i maximinivån för bidrag, vilken fastställts i bidragsreglementet, då bidragen beviljas år 2022 och redovisningarna över användningen bedöms.