Bidrag till lokala kulturföreningar år 2021, ansökan senast 30.9.2021

10.09.2021 08:40

Kategori: Kungörelse

Bidrag till lokala kulturföreningar år 2021

- Projektbidrag till registrerade organisationer 13 813 €, ansökan senast 30.9.2021 kl. 16:00
- Projektbidrag till oregistrerade sammanslutningar och grupper 2 359 €, ansökan senast 30.9.2021 kl. 16:00

Bidragen fördelas så att tyngdpunkten läggs vid kulturverksamhet för barn och unga samt utveckling av lokal verksamhet. I fördelningen av kulturföreningarnas projektbidrag som ska ansökas om senast 30.9.2021 beaktas utöver de övriga prioriteringarna år 2021 dessutom anvisningen i nämndens beslut 19.5.2021 § 29 att kulturaktörerna genom dessa bidrag kan utveckla sin verksamhet i verksamhetsmiljön som förändrats på grund av coronan. 

Försenade ansökningar beaktas inte

Postadress:
Kyrkslätts kommun / Bildnings- och fritidsnämnden / Bidrag / Kultur
PB 20
02401 KYRKSLÄTT
E-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi 

Ansökningsanvisningar
Grunderna för beviljande av bidrag och övriga bidragsvillkor har fastställts i bidragsreglementet för Kyrkslätts kommuns kulturtjänster.
Bidragsansökan görs på kulturtjänsternas ansökningsblankett. Ansökningshandlingarna finns på adressen  https://www.kyrkslatt.fi/bidrag-for-kulturforeningar
samt på kommunens servicekontor på Ervastvägen 2, Kyrkslätt.
Ytterligare information: Kyrkslätts kommun, kulturtjänster, (09) 296 71, kulttuuri@kirkkonummi.fi 

9.9.2021 Kyrkslätts kommun, kulturtjänsterna 

Ytterligare information:
Bidrag kan beviljas lokala kulturföreningar för att stöda den lokala kulturverksamheten. Bidragen är avsedda att stödja och skapa förutsättningar för kultur- och konstutbud, hembygds- och bildningsarbete samt professionell och amatörmässig konstutövning.
Bidrag som avses i detta bidragsreglemente beviljas inte lokala föreningar som för samma ändamål får anslag eller bidrag av något annat kommunalt organ i Kyrkslätt. De här bidragen beviljas inte till privatpersoner. 

Verksamhetsbidrag, projektbidrag
Utöver dem som är berättigade till allmänt bidrag för kulturtjänster kan sådana registrerade föreningar ansöka om bidrag, vilkas huvudsakliga uppgift enligt stadgarna är annan än kulturverksamhet, samt av särskilda skäl också oregistrerade sammanslutningar och grupper. 

Speciella villkor: Den oregistrerade gruppen eller det oregistrerade samfundet har minst tre medlemmar, varav minst en är bosatt i Kyrkslätt. Projektet genomförs i Kyrkslätt under år 2021.  Bidraget avses användas för professionell och amatörmässig konstutövning, t.ex. ordnande av olika slags evenemang, utbildning inom området kulturverksamhet eller forskning och publikationer. 

Projektbidrag kan beviljas för följande ändamål
- professionell och amatörmässig utövning av kulturverksamhet, t. ex. ordnande av enskilda evenemang
- utbildning som hör samman med kulturverksamhet
- anskaffning av utrustning och material för verksamheten
- undersökningar och publikationer
- upprätthållande och skötsel av museibyggnader och -samlingar
- kostnader för verksamhetslokaler (hyror och andra lokalkostnader, som inte omfattas av verksamhetsutrymmesbidrag som beviljas för användning av användningsturer i kommunens lokaler)