Bidrag till lokala kulturföreningar år 2021

18.12.2020 09:00

Kategori: Kungörelse

Ansökningstider

Verksamhetsavtalsbidrag 33 250 € och förskott på dem, ansökan senast 15.1.2021 kl. 16.00
Förskott på allmänna bidrag, senast 31.1.2021 kl. 16.00.
Allmänna bidrag 53 000 €, ansökan senast 31.3.2021 kl. 16:00.

Projektbidrag
- Projektbidrag till registrerade organisationer 9 900 €, ansökan senast 31.3.2021 kl. 16:00
- Projektbidrag till oregistrerade sammanslutningar och grupper 2 000 €, ansökan senast 31.3.2021 kl. 16:00
- Projektbidrag till registrerade organisationer 3 333 €, ansökan senast 30.9.2021 kl. 16:00
Vid fördelning av bidrag ges prioritet åt kulturverksamhet för barn och unga och utveckling av den lokala verksamheten. 

Försenade ansökningar beaktas inte.  

Postadress:
Kyrkslätts kommun / Bildnings- och fritidsnämnden / Bidrag / Kultur
PB 20
02401 KYRKSLÄTT
E-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi 

Ansökningsanvisningar
Grunderna för beviljande av bidrag och de övriga bidragsvillkoren anges i Kyrkslätts kommuns kulturtjänsters bidragsreglemente.
Bidragsansökan görs på kulturtjänsternas ansökningsblankett. Ansökningshandlingarna finns på adressen https://www.kyrkslatt.fi/bidrag-for-kulturforeningar samt på kommunens servicekontor på Ervastvägen 2, Kyrkslätt. Ytterligare information: Kyrkslätts kommun, kulturtjänster, (09) 296 71, kulttuuri@kirkkonummi.fi 

18.12.2020 Kyrkslätts kommun, kulturtjänsterna 

Ytterligare information:
Bidrag kan beviljas lokala kulturföreningar för att stöda den lokala kulturverksamheten. Bidragen är avsedda att stödja och skapa förutsättningar för kultur- och konstutbud, hembygds- och bildningsarbete samt professionell och amatörmässig konstutövning. Bidrag som avses i detta bidragsreglemente beviljas inte lokala föreningar som för samma ändamål får anslag eller bidrag av något annat kommunalt organ i Kyrkslätt. Bidrag beviljas inte privatpersoner (med undantag av hedersprisen). 

Verksamhetsavtalsbidrag
Verksamhetsavtalsbidrag kan sökas av en registrerad förening som ordnar eller tillhandahåller kulturtjänster i Kyrkslätt eller en förening som har lämnat in registreringsansökan före utgången av juni månad föregående år. 

Den förening som får verksamhetsavtalsbidrag förbinder sig att genomföra den verksamhet som är föremål för bidraget enligt ansökan och att vid behov förhandla med kulturväsendet om hur verksamheten ska genomföras och hur man ska informera om den samt annat som främjar en resultatrik verksamhet. 

Ansökan om förskott på verksamhetsavtalsbidrag
En förening som har sökt verksamhetsavtalsbidrag kan på ansökan beviljas förskott på verksamhetsavtalsbidraget. 

Verksamhetsbidrag, allmänna bidrag
Allmänna bidrag kan ansökas av registrerade föreningar i Kyrkslätt eller av föreningar som lämnat in registreringsansökan senast i slutet av juni det föregående året. Föreningens huvudsakliga syfte enligt reglerna ska vara kulturverksamhet. En förening som ansöker om allmänt bidrag ska ha minst 10 personmedlemmar, varav 3/5 (60 %) Kyrkslättsbor. Av bidraget beviljas ca 90 % på basis av verksamhetsindikatorerna. 

Ansökan om förskott på allmänna bidrag
En förening som enligt bidragsreglementet kan få allmänt bidrag kan på ansökan beviljas förskott på det allmänna bidraget. 

Verksamhetsbidrag, projektbidrag
Utöver dem som är berättigade till allmänt bidrag för kulturtjänster kan sådana registrerade föreningar ansöka om bidrag, vilkas huvudsakliga uppgift enligt stadgarna är annan än kulturverksamhet, samt av särskilda skäl också oregistrerade sammanslutningar och grupper. 

Speciella villkor: I den oregistrerade gruppen eller samfundet finns minst tre medlemmar, varav minst en bosatt i Kyrkslätt. Projektet genomförs i Kyrkslätt under år 2021. Bidraget avses användas för professionell och amatörmässig konstutövning, ordnande av olika slags evenemang, utbildning inom området kulturverksamhet eller forskning och publikationer.

Projektbidrag kan beviljas för följande ändamål
- professionell och amatörmässig utövning av kulturverksamhet, t. ex. ordnande av enskilda evenemang
- utbildning som hör samman med kulturverksamhet
- anskaffning av utrustning och material för verksamheten
- undersökningar och publikationer
- upprätthållande och skötsel av museibyggnader och -samlingar
- kostnader för verksamhetslokaler (hyror och andra lokalkostnader, som inte omfattas av verksamhetsutrymmesbidrag som beviljas för användning av användningsturer i kommunens lokaler)