Bidrag för kulturföreningar

Kulturföreningar i Kyrkslät kan få bidrag för idkande och befrämjande av kulturverksamhet av kommunen.

Bidrag för kulturföreningar

Kulturföreningar i Kyrkslätt kan få bidrag för idkande och befrämjande av kulturverksamhet av kommunen. Kommunens uppgift är att stöda kulturverksamhet i kommunen. Kyrkslätts kommun stöder lokal kulturverksamhet med organisationsbidrag som delas ut varje år.

Bildnings- och fritidsnämnden beslutar om principer för beviljande av bidrag. Fritidssektionen som lyder under nämnden beslutar om beviljande av bidrag. Principerna har fastställts i bidragsreglementet.

Kulturväsendets personal hjälper och ger råd i upprättandet av bidragsansökningar.

Bidrag beviljas som allmänna bidrag för regelbunden verksamhet samt som projektbidrag bl.a. för ordnande av evenemang och utveckling av verksamheten. Organisationsbidrag beviljas inte till privatpersoner.

Ansökningstider 2021

Förskott på verksamhetsavtalsbidrag,  senast 15.1.2021 före kl. 16.00.

Verksamhetsavtalsbidrag 33 250 €, ansökan senast 15.1.2021 kl. 16:00.

Förskott på allmänna bidrag, 31.1.2021 kl. 16.00.

Allmänna bidrag 53 000 €, senast 31.3.2021 kl. 16:00.

Projektbidrag till registrerade organisationer 9 900 €, senast 31.3.2021 kl. 16:00.

Projektbidrag till oregistrerade sammanslutningar och grupper 2 000 €, senast 31.3.2021 kl. 16:00.
Gruppen eller sammanslutningen ska bestå av minst tre personer, av vilka minst en är bosatt i Kyrkslätt. Projektet ska genomföras i Kyrkslätt under år 2021.

Projektbidrag till registrerade organisationer 13 813 €, senast 30.9.2021 kl. 16:00.

Projektbidrag till oregistrerade sammanslutningar och grupper 2359 €, senast 30.9.2021 kl. 16:00.
Gruppen eller sammanslutningen ska bestå av minst tre personer, av vilka minst en är bosatt i Kyrkslätt. Projektet ska genomföras i Kyrkslätt under år 2021.

Bidragen fördelas så att tyngdpunkten läggs vid kulturverksamhet för barn och unga samt utveckling av lokal verksamhet. I fördelningen av kulturföreningarnas projektbidrag som ska ansökas om senast 30.9.2021 beaktas utöver de övriga prioriteringarna år 2021 dessutom anvisningen i nämndens beslut 19.5.2021 § 29 att kulturaktörerna genom dessa bidrag kan utveckla sin verksamhet i verksamhetsmiljön som förändrats på grund av coronan.

Hederspriser 2 000 €, senast 31.8.2021 kl. 16.00.

Grunder för beviljande: Förtjänstfullt arbete för främjande av möte mellan kulturer i Kyrkslätt / Förtjänstfullt konst- och kulturarbete av en ung person.

Försenade ansökningar beaktas inte.

Ansökningarna ska göras upp på de ansökningsblanketter som kommunen anvisat.

Den fullständiga kungörelsen finns på Kyrkslätts kommuns websidor för kungörelser.
Ansökningsblanketter och -anvisningar finns att få på Kyrkslätts kommuns servicekontor (Kyrkslätt, Ervastvägen 2, 1 vån.).

Bidragsansökningarna ska vara framme inom utsatta tider.

Postadress: Kyrkslätts kommun, PB 20, 02401 Kyrkslätt
Gatuadress: Kyrkslätts kommuns servicekontor, Ervastvägen 2, 1 vån., Kyrkslätt.

e-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi

Ytterligare information om ansökan om bidrag fås på kulturkansliet 09 29671 (växel), kulttuuri@kirkkonummi.fi

Medborgare, Företag och samfund, Föreningar och organisationer
Kultur,Kultur - Konst
förmåner / understöd (bidrag), understödsslag / verksamhetsbidrag, ömsesidig aktivitet / kulturverksamhet

Maaret Eloranta

040 001 2872
maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Kulturdirektör