Beslut om tillfällig verksamhet som orsakar buller: Brytningsarbeten som fordras av transportavloppet som byggs till Obbnäs

30.08.2021 09:00

Kategori: Kungörelse

2021-118-IPM

Miljöinspektören har 30.8.2021 fattat ett beslut med anledning av anmälan om särskilt störande buller och vibrationer som avses i 118 § i miljöskyddslagen. Beslutet som givits O-P Erkkilä Oy gäller brytningsarbeten som fordras av transportavloppet som byggs till Obbnäs och som utförs under perioden 16.6-30.9.2021. Brytningsarbetet utförs vardagar från måndag till fredag kl. 7.00–18.00. 

Kungörelsen och beslutshandlingarna finns framlagda 30.8.-6.10.2021 i elektronisk form på Kyrkslätt kommun webbplats www.kyrkslatt.fi. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten av kungrörelsen. 

Ändring i beslut kan sökas genom besvär till Vasa förvaltningsdomstol. Den sista besvärsdagen är den 6.10.2021. Rätt att anföra besvär har den som har gjort anmälan och de vilkas rätt eller fördel ärendet kan påverkas. 

Ytterligare information ges av miljöinspektör Elina Röman, tfn 040 750 9894, förnamn.efternamn@kirkkonummi.fi 

Kyrkslätt 30.8.2021

Kyrkslätts kommun
Miljöinspektör

Bilagor:

Bilaga 1: Anmälan om brytning enligt 118 § i miljöskyddslagen, O-P Erkkilä Oy
Bilaga 2: Besvärsanvisning