Beslut om buller 9 § 2020, Fjäder Group Oy, skjutbana

29.07.2020 13:04

Kategori: Kungörelse

LP-257-2020-01259
2020-88-IPM

Miljöinspektören har den 29.7.2020 fattat beslut gällande anmälan om tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar enligt 118 § i miljöskyddslagen. Beslutet till Fjäder Group Oy gäller krossning av stenmaterial som hänför sig till byggandet av en skjutbana på fastigheterna 257-496-5-184 och 257-496-5-339 invid Stormossavägen i Getberg. 

Beslutshandlingarna finns framlagda 29.7.–4.9.2020 i elektronisk form i Kyrkslätt kommun webbplats www.kirkkonummi.fi och på addressen www.julkipano.fi. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten av kungrörelsen. 

Ändring i beslut kan sökas genom besvär till Vasa förvaltningsdomstol. Den sista besvärsdagen är den 4.9.2020. Rätt att anföra besvär har den som har gjort anmälan och de vilkas rätt eller fördel ärendet kan påverkas. 

Ytterligare information ges av vik. miljöinspektör Ilari Patamaa, tfn 040 750 9894, förnamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Kyrkslätt 28.7.2020
Kyrkslätts kommun
Miljöinspektör

Beslut om buller 9 § 2020, Fjäder Group Oy, skjutbana (på finska)
Besvärsanvisning