Beslut om buller 10 § 2020, Sericon Oy

29.07.2020 13:48

Kategori: Kungörelse

LP-257-2020-01211
2020-90-IPM

Miljöinspektören har den 29.7.2020 fattat beslut gällande anmälan om tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar enligt 118 § i miljöskyddslagen. Beslutet till Sericon Oy gäller krossning av stenmaterial på fastigheten 257-483-2-12 i Sundsberg. 

Beslutshandlingarna finns framlagda 29.7.–4.9.2020 i elektronisk form i Kyrkslätt kommun webbplats www.kirkkonummi.fi och på addressen www.julkipano.fi. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten av kungrörelsen. 

Ändring i beslut kan sökas genom besvär till Vasa förvaltningsdomstol. Den sista besvärsdagen är den 4.9.2020. Rätt att anföra besvär har den som har gjort anmälan och de vilkas rätt eller fördel ärendet kan påverkas. 

Ytterligare information ges av vik. miljöinspektör Ilari Patamaa, tfn 040 750 9894, förnamn.efternamn@kirkkonummi.fi 

Kyrkslätt 28.7.2020
Kyrkslätts kommun
Miljöinspektör

Beslut om buller 10 § 2020, Sericon Oy (pä finska)
Besvärsanvisning