Beslut enligt vattenlagen, Anläggande av en elkabel i havet mellan Porkala sjöbevakningsstation, Caruna Esbo Ab

01.07.2019 15:12

Kategori: Kungörelse

Beslut enligt vattenlagen
 
Regionförvaltningsverket   i   Södra   Finland   har   med   sitt   beslut   nr 278/2019 av 28.6.2019 beviljat sökanden tillstånd. 
 
Sökande: Caruna Esbo Ab
 
Ärende: Anläggande av en elkabel i havet mellan Porkala sjöbevakningsstation och Högholmen, Kyrkslätt
 
Detta   beslut   hålls   framlagt   under   besvärstiden   28.6–29.7.2019 i Kyrkslätts kommuns servicekontor (Ervastvägen 2). Beslutet kan
dessutom läsas på adressen www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.
 
I  beslutet kan  sökas  ändring  hos  Vasa förvaltningsdomstol.  Besvärstiden utgår 29.7.2019.
 
Besvären  skall  riktas  och  tillställas  Vasa  förvaltningsdomstol  (PB  204, 65101 VASA eller vaasa.hao@oikeus.fi). Närmare anvisningar om
ändringssökande finns i den till beslutet bifogade besvärsanvisningen.
 
Den som är delägare i en fastighet ombeds ge denna delgivning till fastighetens ägare eller innehavare. 
 
Det  projekt  som  nämns  i  beslutet  kan  också  ha  konsekvenser  på  följande samfällda vattenområden: 
 
RNr                                    Namn
257-470-876-17                 Rysshamnin vesialue
257-470-876-1                   Vattenområde                                         
 
Ytterligare upplysningar ger 
Miljöjurist Saku Hurskainen, tfn 0295 016 402 
e-post: saku.hurskainen@avi.fi