Barnet i småbarnspedagogiken

Barnet är i centrum i den barncentrerade småbarnspedagogiken i Kyrkslätt. Barnet erbjuds möjligheter att leva en lycklig barndom i en bra och trygg miljö. I en lärmiljö som utgår från barnet inverkar barnet självt på sin vardag och sitt liv samt deltar i beslutsfattandet som berör barnet självt. Också barnets förmågor beaktas. Barnens skapande av sociala kontakter stöds genom att trygga barnens möjligheter till att ta hänsyn till varandra och lämna tillräckligt med utrymme för växelverkan mellan barnen.

I småbarnspedagogiken har barnen med sig sin tidigare livserfarenhet där en betydande faktor är interaktiva relationer och tillgivenhetsförhållanden mellan vårdnadshavare och barn. Personalens uppgift är att skapa ett förtroendefullt förhållande till barnet. Samarbete mellan vårdnadshavarna och personalen skapar kontinuitet och trygghet i barnens liv. Regelbundet samarbete är väsentligt för att familjernas och personalens gemensamma fostringsuppgift kan utgöra en med tanke på barnet ändamålsenlig helhet. För varje barn i dagvård och familjedagvård upprättar man tillsammans med föräldrarna en individuell plan för småbarnspedagogik.