Avloppsvattensystemet på en fastighet på ett känsligt område i skick senast 31.10.2019

16.04.2019 10:17

Kategori: Byggnadstillsyn Tomter och byggande Boende och miljö Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Om din fastighet på glesbygdsområdet ligger på ett känsligt område, dvs. på högst 100 meters avstånd från ett vattendrag eller på ett klassificerat grundvattenområde, är det dags att kontrollera om avloppsvattensystemet på din fastighet uppfyller de krav som ställs på det. Den i miljöskyddslagen fastställda övergångsperioden för förnyande av avloppsvattensystemen på dessa områden upphör 31.10.2019, dvs. i höst.

Avståndet mellan fastigheten och vattendraget fastställs genom att man mäter avståndet från väggen på byggnaden som bildar avloppsvatten till strandlinjen. På känsliga områden ska avloppsvattensystemets reningsnivå enligt Kyrkslätts kommuns miljöskyddsföreskrifter vara 90 % i fråga om organiska ämnen, 85 % i fråga om totalfosfor och 40 % i fråga om totalkväve. På klassificerade grundvattenområden ska avloppsvattensystemen vara täta till sin struktur, och avloppsvatten får inte ens som renat infiltreras i eller ledas till marken. I miljöskyddsföreskrifterna fastställs dessutom minimiskyddsavstånd t.ex. till hushållsbrunnar som ska beaktas vid placeringen av avloppsvattensystemet.

Hur ska fastighetsägaren agera vid förnyandet av avloppsvattensystemet?

För förnyande av avloppsvattensystemet behöver man alltid tillstånd. Mer information på Kyrkslätts kommuns webbplats.

För planering av avloppsvattensystemet lönar det sig att anlita en behörig projekterare. När systemet är sakenligt planerat av en expert, ansöker man med planen om åtgärdstillstånd hos Kyrkslätts byggnadstillsyn. Tillståndsansökan görs på tjänsten Lupapiste.

Ytterligare information:

Kyrkslätts miljöskyddsföreskrifter

Miljöskyddslagen

Avloppsvattenförordningen

Västra Nylands avloppsvattenprojekt

Miljöförvaltningens webbplats 

Sökmotorn för företagare inom avloppsvattenbranschen

jätevesijärjestelmä rannassa