Avgörande som gäller planeringsbehov / undantagstillstånd

Beslut om avgörande som gäller planeringsbehov behövs då man bygger på område i behov av planering. Enligt Kyrkslätts kommuns byggnadsordning är hela kommunen område i behov av planering. Avgörande som gäller planeringsbehov behövs inte på detaljplaneområde och det gäller inte med byggnadsordningen förenliga ekonomibyggnader som placeras på gårdsplaner.

Undantag behövs om byggandet avviker från bestämmelserna eller det är fråga om planeringsbehov på strandområde, förutom om det är fråga om mindre undantag.

Man söker avgörande som gäller planeringsbehov och undantag via tjänsten Lupapiste.fi av kommunens byggnadstillsynsmyndighet, som också ger rådgivning i ärendet.

 • Tillståndet söks av byggnadsplatsens innehavare, som kan vara ägaren, en person som befullmäktigats av ägaren eller en person som på grundval av arrende- eller annat avtal besitter byggnadsplatsen.
 • Om sökanden är ett företag, ska till ansökan fogas handelsregisterutdrag och protokoll från förvaltningssammanträde, där beslutet om ansökan av projektet framgår.

Beslut om ansökan fattas av byggnads- och miljönämnden eller tillståndsarkitekten inom ramen för deras beslutanderätt. Behandlingstiden för avgörande som gäller planeringsbehov och undantag är uppskattningsvis ca 6-8 månader. Tiden för komplettering/korrigering av ansökningshandlingar och huvudritningar och eventuellt nytt hörande ingår inte i de uppskattade handläggningstiderna. En korrekt sammanställd och ifylld ansökan förkortar handläggningstiden. Bristfälliga ansökningar återsänds för komplettering, varmed handläggningstiden förlängs.

Bygglovet kan vanligen behandlas först då beslut om avgörande som gäller planeringsbehov har fattats eller undantagslov har beviljats och besvärstiden har utgått. Beslutet om planeringsbehov eller undantag, med stämpel om laga kraft, ska fogas till bygglovsansökan.

Ansökningshandlingar

Situationsplan

 • Visar byggnadens läge på byggnadsplatsen, den maximala våningsytan och våningstalet. På mindre tomter är skalan 1:200, på övriga 1:500
 • För upprättande av tillståndsplaner behövs en behörig planerare.
 • Huvudprojekteraren ska dessutom med sin elektroniska underteckning bestyrka projektets ritningar i Lupapiste.
   

Ursprungsmaterial

 • Den aktuella (i kraft 3 månader) ursprungsdatan för planeringen kan beställas av geoinformationstjänsterna (beställningsblankett)
 • Innehåller officiella kart- och planutdrag, grannförteckning, lagfartsbevis samt fastighetsregisterutdrag.
 • Om sökanden inte har lagfart, ska köpebrev, arrendeavtal eller annat motsvarande avtal bifogas till ansökan.

Hörande av grannar (grannförteckning i ursprungsmaterial)

Anslutningstillstånd för byggande av en ny anslutning till landsväg

 • Behövs inte på detaljplaneområden eller då man ansluter till enskild väg.
 • Man ansöker om tillstånd från NTM-centralen
 • Beträffande enskilda vägar, ta kontakt med väglaget eller väghållaren (tilläggsuppgifter: yksityistiet@kirkkonummi.fi)

Om man i ansökan föreslår att byggnaden rivs, ska fotografier av byggnaden ifråga fogas till ansökan.