Återkallelse av ansökan om miljötillstånd, jorddeponi, Graniittirakennus Kallio Oy, fastigheterna 257-402-1-127 och 257-433-1-80

12.09.2017 13:32

Kategori: Kungörelse

Miljöchefen har 11.9.2017 fattat beslut om att behandlingen av ansökan om miljötillstånd avslutas. Beslutet till Graniittirakennus Kallio Oy gäller jorddeponiverksamhet på fastigheterna 257-402-1-127 och 257-433-1-80 på adressen Porkalavägen 1150.

 

Beslutshandlingarna är offentligt framlagda 12.9.-12.10.2017 i servicekontoret i Kyrkslätts kommunhus, Ervastvägen 2. Handlingarna finns också till påseende i elektronisk form: www.julkipano.fi.

 

Ändring i beslutet kan sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Den sista inlämningsdagen för besvär är 12.10.2017. Sökanden och de vars rätt eller fördel saken kan beröra har besvärsrätt.

 

 

Kyrkslätt 11.9.2017

KYRKSLÄTTS KOMMUN                 

Miljöchef