Arrangemang av lediga dagar för närståendevårdare

Enligt 4 § i lagen om närståendevård har en närståendevårdare rätt till tre (3) dygn ledig tid per sådan kalendermånad under vilken han eller hon oavbrutet eller med få avbrott varit bunden vid vården dygnet runt eller fortgående varje dag. Vårdaren anses vara bunden vid vården dygnet runt oberoende av om den vårdbehövande regelbundet en liten del av dygnet anlitar social- och hälsovårdstjänster som ordnas utanför hemmet eller får rehabilitering eller undervisning. Närståendevårdaren kan hålla sina lediga dagar regelbundet varje månad eller alternativt spara sina lediga dagar och hålla en längre period ledigt på en gång. De lediga dagarna inom stödet för närståendevård ska användas under samma kalenderår.

När man kommer överens om närståendevårdarens lediga dagar överväger man individuellt en vårdform som lämpar sig för den vårdbehövandes och närståendevårdarens situation. Kommunen beslutar dock i sista hand om på vilket sätt vården under närståendevårdarens lediga dagar ordnas.

I Kyrkslätts kommun ges vårdaren möjlighet till fritid med hjälp av något av följande arrangemang:

  • Avlösare (en vän eller en nära anhörig kan vikariera närståendevårdaren under fritiden, högst 3 dygn/månad. Till avlösaren betalas ersättning för varje dygn. Ersättningen uppgår år 2017 till 71,73 €/dygn).
  • Intervallvård i kommunens egna enheter
  • Dagsverksamhet i Volshemmet (för över 65-åringar)
  • Servicepeng (200 €/månad) som produceras av ett privat företag eller en förening som kommunen godkänt
  • Familjevård eller stödfamilj (för barn som kräver särskilt stöd)
  • För svårt handikappade vårdbehövande personers del kan närståendevårdarens lediga dagar ordnas som kortvarig vård, tillfällig vård eller familjevård med stöd av handikappservicelagen (1987/380).

För lediga dagar inom närståendevården uppbärs fr.o.m. 1.6.2014 en klientavgift enligt § 6b i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården, som år 2017 till sin storlek är 11,50 € / dygn. För användning av servicepeng och avlösare uppbärs ingen klientavgift. De lagstadgade ledigheterna minskar inte vårdarvodet.