Åren 2015-2019 dog 7 och skadades 130 personer i trafiken i Kyrkslätt

26.05.2020 15:30

Kategori: Boende och miljö Gator och vägar

På Kyrkslätts kommuns område skedde åren 2015-2019 sammanlagt 507 trafikolyckor som polisen rapporterat om. Av dessa ledde 130 till skador och sju till döden. I trafiken i Kyrkslätt skadas i genomsnitt 26 personer per år, och det sker årligen i genomsnitt 101 st olyckor som polisen får kännedom om.

Under åren 2015-2019 skedde det inte betydande förändringar i antalet olyckor som ledde till personskada. Antalet olyckor som lett till egendomsskador (inte personskador) har minskat, men att antalet sjunkit efter år 2015 beror på att djurolyckor statistikförs på ett annat sätt.

Den vanligaste olyckstypen på Kyrkslätts kommuns område var singelolycka. Singelolyckorna är i allmänhet ett fordon som kört av vägen utan inblandning av andra fordon. Singelolyckorna framträder också i olyckorna med personskador. Andra allmänna olyckstyper inom olyckor som lett till personskador var cykel-, moped- och vändningsolyckor.

På Kyrkslätts kommuns område skedde åren 2015-2019 totalt 13 cykelolyckor och 9 fotgängarolyckor som ledde till personskador. I Kyrkslätt var cykelolyckorna den näst vanligaste olyckstypen som lett till personskador trots att täckningen av olycksstatistiken för cyklisternas del var svag (olyckorna delges endast sällan polisen).

En trygg trafikmiljö är på allas ansvar. Genom att fästa uppmärksamhet vid bl.a. lämplig situationshastighet och andra trafikanter kan vi främja trygg trafik på hela Kyrkslätts kommuns område för alla trafikantgrupper.

Kommunens tväradministrativa trafiksäkerhetsarbetsgrupp arbetar kontinuerligt för en tryggare trafikmiljö. Trafiksäkerhetsarbetsgruppen följer bl.a. årligen utvecklingen av trafikolyckorna i Kyrkslätt och främjar trygg och hållbar trafik i kommunen.

Uppdaterad olycksstatistik för åren 2015-2019 har publicerats på Kyrkslätts kommuns trafiksäkerhetssidor: https://www.kyrkslatt.fi/trafiksakerhet