Arbetsturplan

Assistentens arbetsgivare är skyldig att göra en arbetsturplan för minst två veckor 7 dygn i förväg. Ur planen ska framgå klockslagen då arbetstiden börjar och slutar, och i den bör beaktas att de lagstadgade vilotiderna förverkligas. Utöver dessa turer har assistenten inte skyldighet att komma på jobb. Arbetsturerna kan ändå ändras vid behov genom gemensam överenskommelse.

Arbetsgivaren ska med arbetstursplaneringen också se till att det maximala antalet assistenttimmar, som beviljats i beslutet, inte överskrids. Man behöver inte skicka arbetsturplanen till handikappservicen, utan den fungerar som ett gemensamt avtal mellan arbetsgivaren och assistenten. Planen möjliggör också löneutbetalning under sjukledighet eller överraskande avbrott i arbetet.

Arbetsturplan