Anvisningar för personer i isolering eller karantän på grund av coronaviruset

22.12.2021 11:47

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen

Vad menas med isolering

För att begränsa koronavirusepidemin har infekterade individer placerats i isolering.

Syftet med isoleringen är att hindra coronaviruset från att sprida sig till andra människor. Beslut om isolering fattas med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar.

Isoleringens varaktighet

Du får veta isoleringens längd då du förordnas i isolering. Smittskyddsläkaren gör ett beslut om isolering och berättar längden på isoleringen, som är vanligen 10 dagar.

Längden på isoleringen är alltid minst 10 dygn efter att symtomen började eller från provtagningsdatumet hos en person som inte uppvisar symtom. Man måste ha två symtomfria dagar innan isoleringen upphör. Det betyder att man inte får ha feber och övriga symtomen ska tydligt avta. 

Har du feber eller andra tydliga symtom på den nionde isoleringsdagen ska du kontakta Kyrkslätt hälsocentral för att få isoleringen förlängd.  Om dina symtom är lindriga och du inte behöver fortsatt isolering men däremot behöver sjukledighet, ring hälsostationen eller din egen företagshälsovård.

Om du inte har haft symtom på två dagar före isoleringen upphör och inte heller efter att isoleringen har upphört, kan du fortsätta leva normalt med beaktande av trygga avstånd, god handhygien och munskyddsrekommendationer. 

Vad innebär isoleringen?

Under isoleringen ska du undvika nära kontakter med andra människor och stanna i din lägenhet. Du får till exempel inte gå till jobbet, skolan, dagis, hobbyverksamhet, butiken eller apoteket, eftersom det är svårt att undvika närkontakt på de här ställena. Du får inte ta emot besökare.

Du ska i första hand själv ordna din mat- och läkemedelsförsörjning, t.ex. med hjälp av bekanta eller genom att beställa. Om ingen kan skaffa mat eller medicin till dig kan du kontakta Toimaris mathjälp tel. 0401269787

För att minska smittorisken borde du även hålla dig på avstånd från andra som bor i samma hushåll. Om möjligt ska du vistas i ett annat rum än de övriga. Undvik fysisk kontakt även om ni är vaccinerade. Det är viktigt att ha en god hand- och hosthygien.

Du ska hålla tillräckligt avstånd också när du t.ex. måste gå ut med hunden eller ta ut skräp.

Isoleringen ska efterföljas

En isolering som förordnats av en myndighet inom smittsamma sjukdomar ska absolut följas. Enligt Finlands lag kan straffet för hälsoskyddsförseelsen på grund av brott mot karantän eller isolering, trots att ingen smittas genom förfarandet, vara böter eller fängelse i högst tre månader

Vård av sjukdomen

När du är sjuk är det viktigt att vila och dricka tillräckligt med vätska. Du kan lindra febern och smärtorna med hjälp av läkemedel som fås på apoteket utan recept.

Om du får allvarliga symtom som andnöd och ditt allmäntillstånd försämras ska du ringa din hälsostation tfn 09- 29683401 (öppet må-to kl. 8–15, fre 8- 15.00). Under andra tider, ring Jourhjälpen, tfn 116 117. Ring nödnumret 112 i situationer som kräver omedelbar vård, till exempel vid plötslig bröstsmärta.

Ersättning för förlorad inkomst

På grund av inkomstbortfallet av isoleringen har du rätt att få dagpenning vid smittsam sjukdom. Det ansöks hos Folkpensionsanstalten (FPA). Som bilaga för ansökan får du ett isoleringsbeslut som utfärdats av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar vid Helsingfors stad. Isoleringsbeslutet skickas till dig som brev eller krypterad e-post. På grund av granskning sänds brevet med en fördröjning på flera veckor. Du måste anhängiggöra din ansökan för dagpenning vid smittsam sjukdom hos FPA senast två månader efter att du försattes i isolering. Om du får isoleringsbeslutet senare ska du göra ansökan i tid och kontakta FPA genast när du har fått beslutet.

Mer information finns på adressen www.kela.fi/web/sv/smittsam-sjukdom.

Era närkontakter kontaktas om karantänen

Kyrkslätt smittspåring kartlägger dina närkontakter och fastställer deras karantäntider. Karantänen varar i 10 dagar inklusive den sista närkontakten med en insjuknad.  Om du konstateras ha coronavirussmitta, får du anvisningar via textmeddelande om att meddela om eventuella exponerade personer i tjänsten MinCoronainfo på adressen MinCoronainfo.fi.

Råd för personer i karantän

Vad innebär karantän?

En person som kan ha blivit smittad av att ha varit i nära kontakt med en insjuknad person kan försättas i karantän. Personen ska undvika kontakter tills sjukdomens inkubationstid har gått förbi.

Med karantän begränsas en frisk persons rörelsefrihet. På det sättet kan man hindra att andra personer smittas av en eventuell symtomfri smittbärare. Karantänbeslutet fattas utifrån lagen om smittsamma sjukdomar.

På den här sidan hittar du information om karantän förordnat av läkare.

Karantäntid

Du får veta karantäntidens längd då du förordnas i karantän. Karantänen varar vanligen i 10 dygn från den senaste exponeringen. 

Om du får symtom på smitta, sök dig genast till test.

Om du bor i samma hushåll med en smittad person, och du inte kan undvika kontakter med personen, är karantäntiden 10 dygn..

Om du uppvisar ens lindriga symtom som tyder på coronaviruset ska du låta testa dig på nytt även om det tidigare resultatet skulle ha varit negativt.

 Om ditt testresultat är negativt kontakta koronainformationen tfn. 0504140929 må--to klo 8-15.30 och fred kl 8-13  eller sätt sms meddelandet till numret  0401269115. Sätt i meddelandet ditt namn och datumen då det negativa resultat konstaterats.  Vi svarar inte på meddelanden under veckoslut eller helger.

Vad ska jag göra vid karantän?

Under karantänen ska du undvika närkontakter med människor utanför ditt hushåll. Du tillbringar karantänen i din bostad. Du kan gå ut om du kan hålla tillräckligt avstånd till andra människor. Du får till exempel inte gå till jobbet, skolan, dagis, hobbyverksamheter, butiken eller apoteket, eftersom det är svårt att undvika närkontakt då. Du får inte ta emot besökare.

Personer i din närmaste krets som inte själva haft direkt kontakt med den insjuknade kan leva normalt. Då är inte personerna i den närmaste kretsen i karantän, till skillnad från den som försatts i karantän. 

Du ska i första hand själv ordna din mat- och läkemedelsförsörjning, t.ex. med hjälp av bekanta eller genom att beställa. Om ingen kan skaffa dig mat eller medicin kan du kontakta Toimaris butiks-hjälp tfn 040129787

Om du har frågor om coronasymtom, vänligen ring coronavirusrådgivningen, tfn 0504140929 (må-to kl. 8–15.30, fred kl. 8-13). eller hälsocentralen

Man kan inte ta ett coronavaccin under karantänen.

Vad ska man göra om en person som är i karantän får symtom?

Personer som är i karantän ska vara uppmärksamma på utvecklingen av eventuella symtom. Om du eller ditt barn under karantäntiden får ens lindriga symtom som tyder på coronavirussmitta, ska ni testa er omedelbart.

Symtom på coronasmitta

Typiska symtom på coronaviruset är exempelvis feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd samt förlorat lukt- och smaksinne.

Hur kan jag boka tid till coronavirustest om jag är i karantän?

Du kan enklast boka tid till coronatest på coronaguiden.

Testtiden kan reserveras även som symtomfri genom att svara på frågan ”är du karantän och hänvisats till test symtomfri.  

 Kan karantänen alltid ordnas hemma?

Karantänen kan oftast ordnas hemma. Om hemma bor en person som på grund av sitt immunförsvar eller sjukdom är väldigt utsatt, kan man vara tvungen att överväga andra alternativ. Det beror på en person som är i karantän kan insjukna och sjukdomen kan smittas vidare.

Hur går de som är i hemkarantän i skolan?

Ifall barnet är i hemkarantän ger skolan instruktioner angående undervisningen.

Karantänen ska följas

En karantän som förordnats av en myndighet inom smittsamma sjukdomar ska absolut följas. Enligt Finlands lag kan straffet för hälsoskyddsförseelsen på grund av brott mot karantän, trots att ingen smittas genom förfarandet, vara böter eller fängelse i högst tre månader.

 Ersättning för förlorad inkomst

Du får ersättning för din inkomstförlust på grund av karantänförordnandet som dagpenning vid smittsam sjukdom. Du kan ansöka om den hos Folkpensionsanstalten (FPA). Som bilaga för ansökan får du ett karantänbeslut som utfärdats av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i Kyrkslätt kommun. Karantänbeslutet skickas till dig som brev eller krypterad e-post. På grund av granskning sänds brevet med en fördröjning på flera veckor. Du måste anhängiggöra din ansökan för dagpenning vid smittsam sjukdom hos FPA senast två månader efter att du försattes i karantän. Om du får karantänbeslutet senare ska du göra ansökan i tid och kontakta FPA genast när du har fått beslutet.

Mer information finns på adressen www.kela.fi/web/sv/smittsam-sjukdom.

Fyr logo