Anvisning för hemmaröstning i kommunalvalet 2021 - Vem kan rösta hemma?

03.05.2021 07:44

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Förhandsröstningen förrättas 26.5-8.6.2021. Valdagen är 13.6.2021.

En röstberättigad, vars hemkommun enligt rösträttsregistret är Kyrkslätt och vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta hemma.

En närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning, får rösta i samband med hemmaröstningen, om personens hemkommun enligt rösträttsregistret är Kyrkslätt.

I samband med hemmaröstningen kan då förutsättningarna uppfylls också en avlösare som avses i 4 a § i lagen om stöd för närståendevård rösta.

Covid-19:s inverkan på hemmaröstningen och säkerhet

Håll ett 2 meters säkerhetsavstånd till de personer som närvarar vid hemmaröstningen. Röstningen kan också i mån av möjlighet förrättas på väljarens gård.

Om den som röstar hemma är i karantän eller isolering förrättas röstningen i mån av möjlighet på väljarens gård.

Det är möjligt för en person i karantän eller isolering att rösta ute på gården, om personen kan röra sig ut på gården och tillbaka utan kontakter till andra personer (över 2 meters avstånd utomhus, inte inomhus samtidigt med andra personer), inte uppvisar synliga symtom och på rätt sätt skyddar sig med munskydd.

Det rekommenderas att man använder munskydd under röstningen. Valförrättaren vid hemmaröstningen kan också ge väljaren ett munskydd.

Innan röstningsförrättningen börjar lönar det sig att tvätta händerna eller använda handdesinfektionsmedel.

Anmälan till hemmaröstning

Anmälan till hemmaröstning ska göras till centralvalnämnden senast 1.6 kl. 16.00. En person, vars anmälan om hemmaröstning anländer efter 1.6.2021, kan inte rösta hemma. Anmälningsblanketten till hemmaröstning finns på kommunens webbplats: https://www.kyrkslatt.fi/kommunalval-2021 och justitieministeriets vaalit.fi: https://vaalit.fi/sv/att-rosta-hemma.

Anmälan om hemmaröstning görs till centralvalnämnden per e-post, skriftligt eller per telefon.

Användning av anmälningsblanketten rekommenderas. Samma uppgifter som i blanketten ska ges i den fritt formulerade anmälan per e-post, skriftligt eller per telefon.

Anmälan kan på väljarens vägnar göras av någon som han eller hon utsett. I anmälan ska anges om en narståendevårdare som bor i samma hushåll tänker rösta i samband med hemmaröstningen.

Anmälaren undertecknar anmälan om hemmaröstning.

I anmälan ska uppges:

1) väljarens fullständiga namn, personbeteckning, adress, hemkommun och telefonnummer, samt om anmälan görs av en av väljaren utsedd person, även dennas namn och kontaktuppgifter

2) att väljarens rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället och att han eller hon därför vill rösta på förhand hemma; och

3) om väljaren själv kan svara för att det vid hemmaröstningen närvarar en av väljaren utsedd person så som avses i 54 § i vallagen

4) väljarens närståendevårdares fullständiga namn, personbeteckning och telefonnummer samt uppgift om giltighetstiden för avtalet om närståendevård ifall också närståendevårdaren vill rösta vid hemmaröstningen

Efter att ni lämnat anmälan kontaktar centralvalnämnden er för att komma överens om röstningstidpunkten.

Anmälan per e-post senast

Anmälan per e-post skickas till valchef Rasmus Beck på adressen: rasmus.beck@kirkkonummi.fi. Den ifyllda anmälningsblanketten kan fogas som bilaga till e-postmeddelandet.

Anmälan per telefon

Anmäl dig per telefon till valchef Rasmus Beck tfn 040 5361592

Anmälan per brev

Per brevpost på följande adress, varmed den som gör anmälan själv betalar portot:

Kyrkslätts kommun, centralvalnämnden

Rasmus Beck 

PB 20 02401 Kyrkslätt

Fyr logo