Ansökan om tillstånd för miljöåtgärder, trädfällning på husbolagets gårdsområde, Asunto Oy Niittypolku 13

19.02.2021 09:36

Kategori: Kungörelse

Asunto Oy Niittypolku 13 ansöker om tillstånd för miljöåtgärder för att fälla träd (12 st.) på husbolagets gårdsområde i byn Edis på fastigheten 257-411-1-60 på adressen Ängsstigen 13.På fastigheten är en ansökan om tillstånd för miljöåtgärder anhängig med ärendebeteckning LP-257-2020-02311 (www.lupapiste.fi).

Ansökningshandlingarna finns till påseende i elektronisk form 19.2–5.3.2021 i tjänsten Lupapiste.fi.

Ni har möjlighet att ta del av ansökningsmaterialet genom att uppge er e-postadress och ovanstående ansökans LP-ärendebeteckning på adressen: rakennusvalvonta@kirkkonummi.fi. Ni kan också lämna er eventuella anmärkning i tjänsten Lupapiste.

Denna kungörelse har publicerats 19.2.2021 på myndighetens webbplats och delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter denna publiceringstidpunkt. 

De vars rätt eller fördel saken gäller, kan framställa anmärkningar och andra kan uttrycka sin åsikt. Anmärkningar eller åsikter ska framföras skriftligen och riktas till byggnadstillsynen i Kyrkslätts kommun och lämnas in senast 5.3.2021 på adressen Kyrkslätts kommun, byggnadstillsynen, PB 20, 02401 Kyrkslätt eller per e-post till rakennusvalvonta@kirkkonummi.fi
Av anmärkningarna och åsikterna ska framgå inlämnarens kontaktuppgifter och namn. 

Ärendet kan avgöras även om anmärkningar eller åsikter inte lämnas in inom utsatt tid. 

Ytterligare information ges av tillståndsberedare Mikael Ojansuu tfn 0400611460, telefontid må-to kl. 12.30-14.30, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi 

Kyrkslätt 19.2.20201
Byggnadstillsynen