Ansökan om miljötillstånd för krossanläggning, Strömsby industriområde, KM Viita Oy

08.06.2022 08:58

Kategori: Kungörelse

KM Viita Oy ansöker om förlängning av miljötillstånd för krossning av stenmaterial på fastigheterna 257-481-1-120 och 257-481-1-237 på Strömsby industriområde på adressen Ojangovägen 18. Dessutom ansöker bolaget om tillstånd att inleda verksamheten trots eventuellt ändringssökande. Det nuvarande miljötillståndets giltighetstid går ut 23.6.2022. Tillståndet som söks skulle vara i kraft till och med 31.12.2024. 

Ansökningshandlingarna är framlagda 8.6. – 12.8.2022 i elektronisk form på Kyrkslätts kommuns webbplats https://www.kyrkslatt.fi/kungorelser. Denna kungörelse har publicerats 8.6.2022 på myndighetens webbplats och delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter denna publiceringstidpunkt. 

De vars rätt eller fördel saken gäller, kan framställa anmärkningar och andra kan uttrycka sin åsikt om ärendet. Anmärkningar och åsikter ska framföras skriftligen och riktas till byggnads- och miljönämnden i Kyrkslätts kommun och lämnas in senast 12.8.2022 på adressen Kyrkslätts kommun, byggnads- och miljönämnden, PB 20, 02401 Kyrkslätt eller per e-post till kirjaamo@kirkkonummi.fi. Av anmärkningarna och åsikterna ska framgå inlämnarens kontaktuppgifter och namn. Ärendet kan avgöras även om anmärkningar eller åsikter inte lämnas in inom utsatt tid. 

Tilläggsuppgifter ges av miljöinspektör Elina Röman, tfn 040 750 9894, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi 

Kyrkslätt 3.6.2022

Byggnads- och miljönämnden

Bilaga: Miljötillståndsansökan, KM Viita Oy, dnr 1099/2019
Bilaga: KM Viita situationsplan, 1_2000
Bilaga: Komplettering av KM Viita Oy:s ansökan om miljötillstånd för förlängning av verksamheten, 20.5.2022
Bilaga: Komplettering av ansökan, KM Viita Oy, 3.6.2022
Bilaga: Bilageförteckning och bilagor till miljötillståndsansökan, KM Viita Oy
Bilaga: Årsrapport, Ojangovägen 18
Bilaga: Miljötillstånd Strömsby 21.4.2020 § 65
Bilaga: Omgivningsbullerutredning 2018, Strömsby stenmaterialområde
Bilaga: Arrendeavtal, förlängning, Kyrkslätt, KM Viita Oy
Bilaga: Arrendeavtal, förlängning, Helsingfors, KM Viita Oy
Bilaga: Kst, protokollsutdrag 23.5.2022, Förlängning av arrendering av en tomt i Strömsby till KM-Viita Oy
Bilaga: Bilaga 1a Fastigheten på kartan, 257-481-120
Bilaga: Bilaga 1b Fastigheten på kartan, 257-481-1-237
Bilaga: Bilaga 9 Luftkvalitetsutredning
Bilaga: Bilaga 10: Omgivningsbullerrapport
Bilaga: Bilaga 16a: Dagvatten, redogörelse för testning 19.5.2021
Bilaga: Bilaga 16b: Dagvatten, redogörelse för testning 8.11.2021