Anslagsinformation om tillståndsbeslut: lovbeteckning 21-36-POI/Industrivägen 8, 257-449-2-351

03.06.2021 08:54

Kategori: Kungörelse

Anslagsinformation om tillståndsbeslut

Tillståndsmyndigheten har fattat beslut i följande tillståndsärende:

Tillståndsbeslut byggnads- och miljönämnden 25.5.2021 § 92, lovbeteckning 21-36-POI/Industrivägen 8, 257-449-2-351. Ändring av del av industrihall till idrottshall, t.ex. padelplaner. Beslutsresultat: Tas inte till prövning.

Den här kungörelsen har publicerats 3.6.2021 på myndighetens webbplats. Kungörelsetid är 3.6.2021-5.7.2021. Anslagsdatum för beslutet är 3.6.2021 och datum då beslutet ges 4.6.2021.

Beslutet ges efter anslag 4.6.2021 då alla parter anses ha fått del av det. Tillståndsbeslutet inklusive handlingar finns till påseende vid byggnadstillsynen.

Den som är missnöjd med beslutet har rätt att framlägga ärendet för behandling av Helsingfors förvaltningsdomstol (begäran om omprövning). Begäran om omprövning ska framställas skriftligt inom trettio (30) dagar från delgivning av beslutet till Helsingfors förvaltningsdomstol per post på adressen Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors eller per e-post helsinki.hao@oikeus.fi.

Tiden för framställande av begäran om omprövning går ut 5.7.2021. Besvärsskriften ska vara framme på den sista dagen av den utsatta tiden före tjänstetiden slutar. En per e-post inlämnad besvärsskrift ska vara inlämnad så att den finns till förfogande i datasystemet på den utsatta tidens sista dag före tjänstetiden slutar.

 

Kyrkslätt 3.6.2021

Byggnadstillsynen