Anpassningsträning

Målet med anpassningsträningen är att främja funktionsförmågan hos den handikappade.

Till anpassningsträning hör rådgivning, handledning och träning av den handikappade och personer i hans eller hennes närmaste omgivning. Anpassningsträningen kan vara individuell eller ske i en grupp och kan vid behov även upprepas.

Former för individuell eller familjespecifik anpassningsträning kan vara bl.a.

  • undervisning i att utveckla förmågan att kommunicera (exempelvis Bliss-symboler, punktskrift, teckenkommunikation)
  • inlärning av färdigheter för ett självständigt liv (t.ex. att använda offentliga tjänster, boendeträning, träning av färdigheter att röra sig)

Anpassningsträning är en anslagsbunden tjänst. Även FPA ordnar kurser i anslutning till anpassningsträning som medicinsk och prövningsbaserad rehabilitering för gravt handikappade.

Handikappade
Socialtjänster - Andra än boende- och hemservice för personer med funktionsnedsättning
personer med funktionsnedsättning / utvecklingsstörda, personer med funktionsnedsättning / personer med utvecklingsstörning